Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studielder Sverre Anker Vesterhus, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,

Studieplan for Engelsk 1 for lærere 1-7. trinn. Grunnleggende ferdigheter (15 studiepoeng) - stipendordning (2018–2019)

Informasjon om studiet

Studieplanen er utformet på grunnlag av inngått avtale mellom Høgskolen i Østfold v. Avdeling for økonomi, spårk og samfunnsfag, HiØ VIDERE og Follokommunene.

Engelsk 1 for lærere 1.-7. trinn. Grunnleggende ferdigheter (15 studiepoeng) - stipendordning tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025, St.meld. nr. 11, Læreren - rollen og utdanningen (2008-2009) og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn (2010).

Stipendordning:
For studenter som deltar i stipendordningen består studiet av 6 hele undervisningsdager, alternativt halve dager á 3 timer, eller en kombinasjon av halve og hele dager á 6 timer fra 09.00 – 15.00. Samlingsdagene ønskes lagt til helger. Studiet er tilrettelagt for lærere som velger stipendordning i strategien Kompetanse for kvalitet.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og studieplanen er utformet i tråd med Læreplan i engelsk og andre sentrale elementer i Kunnskapsløftet. Studiet bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse og fokuserer på muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og fagdidaktisk refleksjon.

Målgruppen for studiet er lærere fra Follokommunene som underviser i grunnskolen og som ønsker å undervise i engelsk på 1.-7. trinn.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten har:

 • kunnskap om Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk med vekt på engelskfaget som både redskaps- og dannelsesfag
 • kunnskap om språklæringsteorier og læringsstrategier som bidrar til at elevene kan utvikle ansvarsbevissthet i sin språklæring
 • kunnskap om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, vokabular, grammatiske strukturer, metaspråk, ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon, kildebruk og kulturelle konvensjoner for språkbruk
 • kunnskap om engelsk som verdensspråk og dets rolle som kommunikasjonsspråk
 • kunnskap om og anvendelse av engelskspråklig barnelitteratur i språkopplæringen
 • kunnskap om elevveiledning og vurderingsverktøy, bl. a. nasjonale prøver og vurderingsformer som fremmer språklæring
 • kunnskap om de grunnleggende ferdighetene og deres betydning for læring og språkutvikling
 • god kunnskap om den grunnleggende ferdigheten Å kunne lese i engelsk
 • kunnskap om faktorer som bidrar til å videreutvikle et språkfremmende læringsmiljø med vekt på tilpasset språkopplæring  
 • kunnskap om vurdering av lærebøker og andre læremidler
 • kunnskap om hvordan Læreplan i engelsk gir ramme for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid
 • innsikt i og verktøy for refleksjon rundt egen undervisningspraksis
 • kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser


FERDIGHETER

Kandidaten har:

 • anvende Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk i sin undervisningspraksis med vekt på engelsk som både redskaps- og dannelsesfag
 • anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk
 • kommunisere sikkert og funksjonelt i ulike situasjoner samt drøfte egen undervisningspraksis på engelsk
 • legge til rette for utvikling av de grunnleggende ferdighetene som en integrert del av språkopplæringen med spesielt fokus på Å kunne lese i engelsk
 • ta i bruk engelskspråklig barnelitteratur som en ressurs i språkopplæringen
 • utøve en helhetlig og læringsfremmende vurderingspraksis samt anvende resultater fra nasjonale prøver i et språklæringsperspektiv
 • vurdere lærebøker og andre læremidler 
 • reflektere over og vurdere egen undervisningspraksis
 • gjennomføre et utviklingsorientert og praksisrettet fordypningsprosjekt
 • bruke bibliotektjenester og databaser som ressurs i eget studium og egen undervisningspraksis


GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten har:

 • anvende faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helhetlig engelskopplæring i samsvar med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk på 1.-7. trinn ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, veileder og tilrettelegger i tråd med skolens etiske grunnverdier
 • utvise selvstendighet og evne til analyse av og refleksjon over egen undervisningspraksis og ta i bruk ny kunnskap
 • bidra til fagfellesskapet med faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant teori, faglitteratur og forskning innenfor språkopplæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling ved en grunnskole i Follokommunene i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk.

Gjennom hele studiet legges det vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk refleksjon bl.a. ved at læreren fortløpende prøver ut tilegnet kunnskap i klasserommet med sine elever gjennom ulike prosjekter og tematiske oppgaver, gjennomfører presentasjoner for medstudenter og utveksler erfaringer.

Studiet går på deltid over to semestre og består av 6 hele undervisningsdager (alternativt halve dager á 3 timer eller en kombinasjon av halve og hele dager) á 6 timer fra 09.00 - 15.00. 

Studiet er nært knyttet til grunnleggende ferdigheter slik de er beskrevet i Læreplan i engelsk i Kunnskapsløftet og gir fordypning i den grunnleggende ferdigheten Å kunne lese i engelsk som bl. a.  knyttes til et utviklingsarbeid innenfor engelsk barnelitteratur. Andre viktige temaer er vurdering av lærebøker og annet undervisningsmateriale, tilpasset opplæring, elevveiledning, vurdering av elevarbeider og å kunne vurdere og ta i bruk ny kunnskap. Disse komponentene skal bevisstgjøre læreren i sin profesjon og bidra til utvikling av god undervisningspraksis.

 Innhold:

-Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk med vekt på engelsk som redskaps- og dannelsesfag 

-teorier om språklæring og ulike metoder i engelskopplæringen

-de grunnleggende ferdighetene med fordypning i Å kunne lese i engelsk

-engelskspråklig barnelitteratur

-pedagogisk bruk av IKT

-øving i språkbruk gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og --spontan muntlig samhandling

-øving i uttale, intonasjon og lydskrift

-utvikling av hensiktsmessig ordforråd, idiomatikk og grammatiske strukturer

-vurdering av lærebøker og annet undervisningsmateriale

-tilpasset opplæring, elevveiledning og vurdering av elevarbeider

-utvikling av verktøy for refleksjon over egen undervisningspraksis

-anvendelse av relevant faglitteratur, forskning og utviklingsarbeid innenfor -språkopplæringen

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semester og er delvis organisert som samlinger og delvis nettbasert. Høgskolens læringsplattform Canvas benyttes. Andre digitale verktøy anvendes også.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Før studenten kan framstille seg til eksamen, må arbeidskravene spesifisert nedenfor være levert og/eller utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og godkjent av faglærer senest 3 uker før eksamen. Oppgavene forutsettes levert til fastsatt tid for å få rett til veiledning.

 • Utviklingsarbeid om bruk av barnelitteratur i språkopplæringen (individuelt) med presentasjon for kolleger ved egen arbeidsplass (individuell, muntlig). Dokumentasjon i form av en logg (individuell, skriftlig).
 • Evaluering av læreverk (i par, muntlig) med etterfølgende diskusjon i fagfellesskapet (i grupper, muntlig).
 • Pedagogisk bruk av IKT. Gjennomføring av undervisningsopplegg i eget klasserom (individuelt/i grupper). Dokumentasjon i form av en presentasjon for medstudenter (individuelt/i grupper, muntlig).
 • Oppgavesett i fonetikk, grammatikk og tekstkompetanse (individuelt, skriftlig).
 • Selvvalgt barne- og ungdomslitteratur, 8 titler (individuell, skriftlig)
 • Bok-kafé (i grupper, muntlig)

 

Eksamen:

Muntlig eksamen i par/gruppe med individuell vurdering.
Varighet ca. 45 minutter.
Tillatt hjelpemiddel: Læreplan i engelsk.

Eksamen er både en språkferdighetsprøve og en prøve i kunnskap om lærestoffet. Studentens evne til å kommunisere effektivt på idiomatisk engelsk med god uttale og intonasjon vektlegges på lik linje med studentens kunnskap om lærestoffet.

Det gis individuelle karakterer. Det benyttes en gradert karakterskala fra A til F.


Sensorordning
Eksamenen vurderes av en ekstern og en intern sensor.


Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet. Lærere som tar denne videreutdanningen bør undervise i engelsk (eller ha slik tilgang) parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innenfor fagfeltet. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

All undervisning foregår på engelsk. Studiet er i seg selv internasjonalt orientert ved sitt fokus på andre kulturer og interkulturell kompetanse.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 5. januar 2018. Det tas forbehold om endringer frem til studiestart.

Litteratur:

Birketveit, A. & Williams, G. (2013): Literature for the English Classroom, Fagbokforlaget
Dahl, Roald: Matilda, Puffin Books
Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2016): English for Teachers and Learners, Cappelen Damm Akademisk. 
Fremmedspråksenteret (2008): IKT i språk - en veiledning for lærere. http://www.fremmedspraksenteret.no/ikt-veiledning
Fremmedspråksenteret (2009): Reading in English - A Teacher's Guide http://www.fremmedspraksenteret.no/leseveiledning
Kinney, J. (2015): Diary of a Wimpy Kid, Penguin books (Puffin Books)
Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring, Læreplan i engelsk, engelsk versjon, (2013), Kunnskapsdepartementet, http://data.udir.no/kl06/ENG1-03.pdf?lang=eng
Munden, J. (2014): Engelsk på mellomtrinnet. A Teacher's guide, Gyldendal
Munden, J. & Myhre, A. (Third edition, 2015): Twinkle Twinkle, Høyskoleforlaget
Pinter, Annamaria. (2017): Teaching Young Language Learners, Oxford UP

Kompendium
Tilleggsmateriale

Ordbok: Alle studenter anbefales å ha en engelsk/engelsk ordbok.
Papirutgaver:
MacMillan Dictionary
Oxford Advanced Learner's Dictionary
Collins Concise Dictionary
Dictionary of Contemporary English

Digitale utgaver:
http://www.macmillandictionary.com/ (med tilgang til synonymordbok)
Longman: http://getintopc.com/softwares/education/longman-dictionary-of-contemporary-english-free-download/
Oxford: http://getintopc.com/softwares/education/oxford-advanced-learners-dictionary-free-download/
Dictionary of collocations: http://www.ozdic.com/

Barne- og ungdomslitteratur
Studentene velger 8 bøker, hvorav 1 må være klassiker og 2 kan være billedbøker. Listen nedenfor er å betrakte som forslag til bøker. Andre bøker kan velges i samråd med faglærer.

American (A) og British (B):

Barrie, J.M. Peter and Wendy (B)
Baum, L. Frank.: The Wonderful Wizard of Oz (A)
Burnett, F.H. The Secret Garden (A B)
Doyle, A. C. The Lost World (B)
Forbes, E. Johnny Tremaine (Revolutionary War, written 1943) (A)
Grahame, K. The Wind in the Willows (B)
Lewis, C.S. Chronicles of Narnia (B)
Montgomery, L.M. Anne of Green Gables (A)
Porter, E. H. Pollyana (A)
Shelley, M. Frankenstein (B)
Stevenson, R. L. Kidnapped (B)
Wells, H.G. The War of the Worlds (B)
White, E. B.: Charlotte's Web (A)
White, E. B.: Stuart Little (A)

Young adult literature in English
Alexie, S. The Absolutely True Story of a Part-time Indian (Native American)
Almond, D. The Fire Eaters (B)
Almond, D. Skellig (B)
Balliett, B. Chasing Vermeer (A)
Burgess, M.: Billy Elliot (film) (B)
Crew, L. Children of the River (A)
Dahl, R. Matilda (or other titles) (B)
Doctorow, C. Little Brother (A)
Erdrich, L. The Birchbark House (Native Americans)
Dowd, S. Bog Child (British/Irish)
Doyle, R. Rover Saves Christmas (Irish)
Hinton, S. The Outsiders (A)
Horowitz, A. Stormbreaker (B)
Maloney, J. A Bridge to Wiseman's Cove (Australian)
Meyer, S. Twilight (A)
Murphy, S. Hungry Ghosts (Australian)
Pratchett, T. Johnny and the Bomb (or other titles)(B)
Rowling, J. K. Harry Potter and the Philosopher's Stone
Sachar, L. Holes (A)
Selznick, B. The Invention of Hugo Cabret
Sendak, M. Where the Wild Things Are (A)
Strickland, B. The Whistle, the Grave and the Ghost (A)
Strong, J. My Granny's Great Escape (B)
Suess, Dr. The Cat in the Hat (or another Suess title) (A)
Wilson, J. The Illustrated Mum (B)
Wilson, J. Dustbin Baby (B)

Til oppslag og supplement:
Aebersold, J. A. & Lee Field, M. (2001): From Reader to Reading Teacher, Issues and strategies for second language classrooms, Cambridge UP
Bækken, B. (2006): English Grammar. An introduction for students of English as a foreign language, Fagbokforlaget
Carpenter, H. & Prichard, M. (2015): The Oxford Companion to Children's Literature, Oxford UP
Harmer, J. (2007): How to Teach English, Pearson English Language Teaching
Harmer, J. (2007): The Practice of English Language Teaching, Pearson English Language Teaching
Hill, J. & Lewis, M. (eds.) (1997): Dictionary of Selected Collocations, Language Teaching Publications
Hasselgård, H., Johansson, S. & Lysvåg, P. (1998): English Grammar: Theory and Use, Universitetsforlaget
Jones, D. (16th ed. 2006): English Pronouncing Dictionary, eds. Roach, P. & Hartman, J., Cambridge UP
Leaver, B. L., Ehrman, M. & Shektman, B. (2005): Achieving Success in Second Language Acquisition, Cambridge UP
Lightbown, P. M. & Spada, N. (2003): How Languages are Learned, Oxford University Press
Mitchell, D. (2003): Children's Literature. An invitation to the world. Pearson Education.
Nikolajeva, M. & Scott, C. (2006): How Picturebooks Work, Taylor & Francis Ltd
Nilsen, T. S. (2002): British and American English Pronunciation, Universitetsforlaget
Oxford Encyclopedia of Children's Literature https://www.hiof.no/index.php?ID=1767 (tilgang gjennom høgskolens nett)
Saville-Troike, M. (2005): Introducing Second Language Acquisition, Cambridge UP
Traavik, H., Hallås, O. & Ørvig, A. (2009): Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget.
Wiland. S. M. (2016): Reading and Teaching English literature, CappelenDamm Akademisk
Williams, M. (2006): Psychology for Language Teachers, Cambridge UP

Jobb og videre studier

Lærere som har bestått Engelsk 1 for lærere 1.-7. trinn. Grunnleggende ferdigheter (15 studiepoeng) - stipendordning, kan søke på Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng), emne Engelsk 1: 1.-7. trinn Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon

I grunnskolen etterspørres lærere med videreutdanning i engelsk.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll 18.01.2018

Studieplanen gjelder for

Kull 2018. Oppstart høst 2018.

Studiemodell

Obl. emne

Studiepoeng: 15
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 04:47:43