Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2019)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • kunnskap om konsekvenspedagogikk som en retning innen faget pedagogikk
 • kunnskap om konsekvenspedagogisk metode og dens filosofiske forankring
 • oversikt over evalueringspraksis, holdningsstyring og ledelsesstrategier i konsekvenspedagogisk virksomhet
 • kunnskap om konsekvenspedagogikkens filosofiske og metodiske tilnærming til veiledning


Ferdigheter

Kandidaten kan

 • gjøre bruk av konsekvenspedagogiske metoder i pedagogisk virksomhet
 • diskutere og reflektere om konsekvenspedagogisk virksomhet og ledelse
 • gjøre bruk av konsekvenspedagogikkens filosofiske og metodiske tilnærming til veiledning
 • analysere og drøfte pedagogiske problemstillinger med utgangspunkt i konsekvenspedagogikkens egenart. 


Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg kritisk og reflekterende til konsekvenspedagogisk virksomhet
 • utveksle og videreformidle forståelse for profesjonelt pedagogisk arbeid
 • muntlig og skriftlig diskutere faglige problemstillinger innen konsekvenspedagogikk, både med fagfeller og i allmenheten
 • analysere veiledningsprosesser og forholde seg bevisst til etiske forhold i teori og praksis
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 04:00:54