Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016–2017)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng med følgende temaer:

- Barnehagens styringsdokumenter, det helhetlige læringsbegrepet og nyere tenkning om barn og barndom og kompetanseutvikling i praksis
- Pedagogisk arbeid med barn fra 0-3 år og nyere småbarns forskning
- Inkludering - språklig og kulturelt mangfold

Organisering og læringsformer

Studiet går over 1½ semester med totalt tre 2-dagers samlinger på dagtid, totalt 6 dager. Dessuten gis det veiledning i grupper og på nett mellom samlingene. Det legges opp til en 2-dagers oppstartsamling - samt en gruppeveiledning - i siste del av høstsemesteret.

I vårsemesteret gjennomføres en 2-dagers samling i februar og en 2-dagers samling i mai. Det vil bli gitt veiledning mellom samlingene. Det anbefales at studentene har samlinger i grupper i studietiden.

Alle studenter må tilhøre en gruppe, da veiledning og ulike studentaktiviteter vil foregå i grupper. Det forutsettes aktiv studentmedvirkning og bruk av e-post/Fronter.

Arbeidskrav:

1)      En skriftlig individuell tekst etter nærmere kriterier gitt av faglærer

2)      Et muntlig basisgruppeframlegg ut fra selvvalgt tema innenfor studiets områder

3)      Obligatorisk frammøte på 80 % av studiesamlingene

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Det gis muntlige tilbakemeldinger på samlingene. Studentene får tilbakemelding på innleverte arbeidskrav per e- post.

Vurdering

Individuell muntlig eksamen. Varighet ca 20 minutter.

Eksaminasjonen tar utgangspunkt i studiets temaer.

Hjelpemidler som er tillatt: Et ark med fem stikkord

Eksamenen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det gis gradert bokstavkarakter på en skala fra A - F, der A er beste og E dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.


Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 03.11.2016

Bae, B. (2014). Å se barn som subjekt, noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehagen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id440489/

Gjervan, M. (2006) (red.) Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290160-temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

Greve, A. (2009). Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 2 (2), 91- 98. Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/viewFile/348/341

Johannesen, N. & Sandvik, N. (2008). Små barn og medvirkning. Noen perspektiver. Oslo: Cappelen Damm (utvalgte sider).

Kolle, T., Larsen, A. S. & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon- inspirasjoner til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget.

Sandvik, N. (2006) Temahefte om de minste barna i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf

Sandvik, N. (2007). De yngste barnas medvirkning i barnehagen. Barn, 1, 27- 43. Hentet fra https://www.ntnu.no/documents/10458/19133685/sandvik2.pdf

Spernes, K. & Hatlem, M. (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Thoresen, I. T. (2013). Lanseringen av danningsbegrepet. I K. Steinsholt & M. Øksnes (red.). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter (s. 20-44). Cappelen Damm AS.

Wolf, K. D. (2014). Små barns lek og samspill i barnehagen (s. 13-33, 45-50). Oslo: Universitetsforlaget.

Åberg, A. & Taguchi, H. L. (2006). Lyttende pedagogikk. Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Barnehagens styringsdokumenter:

Barnehageloven (2005). Lov om barnehager. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf

 

Studiemodell

Høst 2016

Obl. emne, Barnehagekompetanse

Vår 2017

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:15:05