Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2019–2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • inngående kunnskap om sammenhengen mellom lesing og skriving og de andre grunnleggende ferdighetene
 • kunnskap om multimodale tekster
 • kunnskap om tekster i læreverk i ulike medier og elevers lesing av disse
 • kunnskap om lesing og skriving i ulike fag i det flerspråklige klasserommet
 • inngående kunnskap om arbeid med lesing og skriving som læringsstrategier i ulike fag
 • kunnskap om vurdering av fagtekster i ulike fag og sammenhengen mellom vurdering for læring og tilbakemelding på elevers skriving
 • kunnskap om å være ressursperson og veileder

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • legge til rette for en inkluderende og variert undervisning i lesing og skriving i ulike fag, forankret i teori og i samsvar med styringsdokumenter
 • legge til rette for en inkluderende og variert undervisning der alle de grunnleggende ferdighetene ses i sammenheng
 • vurdere ulike tekster for bruk i undervisningen
 • ha en faglig dialog med andre lærere og veilede dem om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • legge til rette for en inkluderende og variert undervisning der elever får utviklet sin lesing og skriving i ulike fag ut i fra egne forutsetninger
 • vurdere elevers fagtekster og gi dem relevante tilbakemeldinger
 • ha en faglig dialog med andre lærere og veilede dem om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • være en ressursperson som kan bidra til utviklingsarbeid i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i lesingens og skrivingens betydning som allmenndannende ferdigheter og for samspillet med de andre grunnleggende ferdighetene både i skolen og i samfunnet forøvrig
 • har innsikt i den betydningen de grunnleggende ferdighetene har for deltagelse i et demokrati
 • kan vurdere egen og andres praksis og grunngi vurderingene ut fra teori og rammeverk
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:15:55