Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2018)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om

 • interessebasert kroppsøving som undervisningsmodell
 • undervisningsplanlegging
 • vurdering for læring
 • selvbestemmelsesteori
 • progresjon i læreplanmål
 • hva som utgjør en god læringssituasjon
 • praktiske aktiviteter innenfor kroppsøvingsfagets tre hovedområder

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • tolke læreplanen for kroppsøving
 • formulere læringsmål
 • lage semesterplan og læringsblokker
 • lage bevisstgjøringsskjemav
 • veilede eleven til mestring
 • legge til rette for læringsmiljøer som ivaretarbehov for autonomi, opplevd
 • kompetanse og sosial tilhørighet
 • fremme gode læringssituasjoner
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg innenfor
 • kroppsøvingsfagets tre hovedområder
 • innhente og analysere data gjennom spørreundersøkelse

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • være en ressursperson for kroppsøving på egen skole
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 03:12:39