Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2010)

Studiets oppbygging og innhold

Hovedtema 1:
1. Kort historisk oversikt og kort innføring i hvordan animasjonsfilm kan brukes i undervisningssammenheng.
2. Dramaturgi og historisk oppbygging innen klassisk og abstrakt animasjon. Gjennomgang av manus-, storyboard- og karakterutvikling. Hvordan utvikle et animasjonsprosjekt?
3. Animasjon som filmmedium. Gjennomgang av komposisjonssammensetning og fortellerstil.

Hovedtema 2:
4. Praktisk og teknisk gjennomgang av de ulike animasjonsteknikker.
5. Timing og spacing. Kunsten å time historien og animasjonen for å skape rytme både i historien og bevegelsene. Praktisk gjennomgang av karakterutvikling. 

Hovedtema 3:
6. Enkel lydgjennomgang. Hva betyr lydbilde, og hvordan kan vi teknisk ta opp og legge på lyd. Innenfor disse emnene bør det være utstrakt visning av film for å eksemplifisere.
7. Enkel gjennomgang av redigering. Hva betyr et klipp i en film? Vise hva det betyr for å skape rytme og sammenheng i filmarbeidet.

Hovedtema 4:
8. Samlingen omfatter i hovedsak veiledning et par uker før eksamen, og er spesielt tenkt som praktisk veiledning og rom for uttesting for studentene når de skal i gang med egne eksamensprosjekter. Studentene skal også reflektere over mulighetene for bruk av animasjonsfilm i undervisningssammenheng.

Organisering og læringsformer

Studiet består av samlinger som inneholder både teoretisk og praktisk arbeid. Antallet samlinger og omfanget av dem vil fremgå av semesterplanen.

Arbeidskrav
Studentene leverer en arbeidsmappe i slutten av studiet, til nærmere angitt frist. Den skal være en samling av de obligatoriske oppgavene som utføres etter de tre første samlingene.

Arbeidsmappen består av følgende:

1. Lage et manus og storyboard som inneholder karakterutvikling.
2. Animere en scene eller en sekvens fra en tenkt film.
3. Lage en plan for gjennomføring av en workshop i skolesammenheng og lydlegge sekvensen fra arbeidskravet i samling 2.

Godkjent arbeidsmappe er et vilkår for framstilling til eksamen.

Praksis

Studiearbeidet organiseres slik at arbeid med teoristoffet knyttes til praktisk arbeid med de ulike områdene knyttet til animasjonsfilm. Det vil være work-shop-preget undervisning med utstrakt bruk av øvelser for å oppmuntre til egeninnsats.

Tilbakemelding underveis

Etter hver samling får studentene en oppgave basert på det temaet de har arbeidet med. Besvarelsen leveres før neste samling og følges av en veiledende muntlig tilbakemelding. Studentene skal ut fra dette kunne vurdere sin egen studiefremgang.

Vurdering

Praktisk eksamen (semesteroppgave) og muntlig eksamen

Animasjonsfilm
Eksamen består av en praktisk del som inneholder en ferdig produsert animasjonsfilm med lyd av max 4 minutters varighet. Animasjonsfilmen skal bygge på erfaringene med oppgavene i arbeidsmappen (godkjente arbeidskrav).

Muntlig eksamen
I tillegg holdes det en muntlig eksamen som tar utgangspunkt i det praktiske arbeidet. Muntlig eksamen har form av en samtale som også krever refleksjon over eget produkt om bruk av animasjon i læringssituasjoner. Muntlig eksamen varer ca 25 minutter.

Studentene kan fremstille seg til gruppeeksamen (anbefales) eller individuelt. Det gis graderte karakterer fra A - F, der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått. Det blir gitt en helhetlig karakter for emnet, der muntlig eksamen vil kunne justere karakeren på den praktiske delen av eksamen. Det benyttes intern og ekstern sensor.

Litteratur

Hovedbøker:
Kit Laybourne, "The animation book", 1998, Crown Publishers, New York, Isbn: 0517886022, 272 sider.
Gunnar Strøm, "Animasjon i Norge",1987, ISBN 8290738005 , 57 sider.
Harold Whitaker & John Halas, "Timing for animation", 2002, Focal Press, Isbn: 0240517148, 142 sider
Erling Ericsson, Animera mera, Utgivningsår Mars 2002, Utbildningsradion (UR) Sverige, Isbn: 9789125020001, 80 sider
Maureen Furniss, "Art in motion: animation aesthetics", 1998, John Libbey, Isbn 1864620390, 278 sider

Animasjonsfilmene som blir vist underveis i studiet er også en del av pensum.

Kompendiumet:
Kapitler fra:
Shamus Culhane, "Animation from script to screen", 1990, St Martins Press, New York, kap. 1,3,5+6 (Tot. 48 sider), Isbn: 0312050526
Gudmund Hummelvoll, Nils, Klevjer Aas, Bitten Linge, "Levende bilder - innføring i filmkunnskap" 1988, Cappelen, kap. 3+6 (Tot. 96 sider), Isbn: 9788202104603,
Roger Noake, "Animation. A guide to Animated Film Techniques",1988, London ISBN 0356158721), kap. 2. ,(Tot. 20 sider)
John Halas, "Visual scripting", fra s. 6-29 (Tot.26 sider)
Richard Williams, "The animators survival kit", 2001, Faber and Faber Limited, s. 11-70 + 84-99 (Tot. 74 sider), Isbn: 0571202284
Preston Blair, Cartoon Animation, 1995, Walter Foster Publishing, fra s. 8-31 (Tot. 23 sider) Isbn: 1560100842
www.makemovies.co.uk/scriptwriting_frame.htm

Annen anbefalt litteratur:
Nigel Chapman & Jenny Chapman, "Digital Media Tools", 2008, John Wiley and Sons, Isbn: 0470012277, 520 sider
(alt man trenger å vite om digital software for å skape multimedia grafikk, web animasjon og web sider)
Thomas & Johnston, "The Illusion of Life", 1997, ISBN: 0786860707, 576 sider
Geir Eriksen, "Fortellerteknikk og dramaturgi for film og fjernsyn" ,1993, ISBN 8241200110, 94 sider
Amid Amidi, "Cartoon Modern, Style and Design in Fifties Animation", 2006, Isbn 0811847314

Studiemodell

Høst 2010

Emne, Innføring i animasjonsfilm

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:13:40