Hva lærer du? (2020–2021)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har

 • kunnskap om konsekvenspedagogikkens (fagområdets) historie, egenart og relevans

 • kunnskap om fagområdets sentrale teorier, problemstillinger, prosesser, metoder og forsknings- og utviklingsarbeid

 • kjennskap til konsekvenspedagogiske opplæringstilbud og målgrupper

 • kunnskap om problemstillinger knyttet til mangfold, kjønn, flerkulturelle perspektiv og tverrfaglig samarbeid på ulike konsekvenspedagogiske opplæringsarenaer

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • finne, vurdere og henvise til informasjon og faglitteratur, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

 • anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg

 • reflektere over egen faglig utøvelse i praksis og justere denne under veiledning

 • analysere, vurdere og drøfte problemstillinger knyttet til egen faglig utøvelse

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan forholde seg kritisk og reflekterende til konsekvenspedagogisk praksis

 • har kunnskap om og innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekt individuelt og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • kan formidle og diskutere faglige problemstillinger, både med fagfeller og i allmennheten

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:11:21