Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er fleksibelt organisert med fire fysiske helgesamlinger (fra fredag til søndag) og to webinarer (seminarer på nettet). Undervisningen på helgesamlingene kan følges som nettstudium etter nærmere avtale med fagansvarlig. Nettstudium forutsetter at tre eller flere studenter organiserer fysisk samlinger for å følge undervisningen i sanntid med veileder fra en konsekvenspedagogisk virksomhet. I tidsrommet mellom helgesamlingene arbeider studenten med oppgaver individuelt og i gruppe.

Studiet har følgende temaer:

Første helgesamling
Konsekvenspedagogikk og samfunnsoppdrag

 • Hva er konsekvenspedagogikk og sosial handlingskompetanse?

 • Hvorfor konsekvenspedagogikk?

 • Sosial læring og konsekvenser

Andre helgesamling
Menneske- og læringssyn

 • Konsekvenspedagogikkens referanseramme og teoretiske forankring

 • Eksistensialisme, pedagogisk filosofi og sosial handlingskompetanse

Tredje helgesamling
Konsekvenspedagogisk metode

 • Konsekvenspedagogiske metoder og deres begrunnelse

 • Sosial handlingskompetanse, holdningsstyring og dialog

Fjerde helgesamling
Konsekvenspedagogikk i praksis

 • Rammer, struktur og organisering av opplæring

 • Målgrupper og metodevalg i konsekvenspedagogisk praksis

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Under helgesamlingene veksler undervisningen mellom forelesninger, veiledning, gruppearbeid og seminarer med vekt på studentaktivitet og diskusjon.

Studiet er praksisrettet og innbefatter et praksisrelatert prosjekt i en konsekvenspedagogisk virksomhet (se "praksis" under).

I tidsrommet mellom helgesamlingene arbeider studenten i basisgrupper. Basisgruppen er en fast studentdrevet arbeidsgruppe bestående av 3-5 studenter. Studentene har selv ansvar for innhold og fordeling av arbeid i basisgruppen. Deltakelse i gruppearbeidet og hva gruppen arbeider med skal loggføres.

Studenten må påregne stor grad av egenaktivitet i form av tilegnelse av pensum, forberedelser til helgesamlingene, oppgaveskriving og hverandrevurdering. Akademisk skriving er en viktig del av lærings- og veiledningsprosessen i studiet, både i forbindelse med studieteknikk og oppgaveskriving underveis. Det vil bli gitt innføring i akademisk skriving generelt, rett kildehenvisning og bruk av bibliotekets tjenester. Det benyttes digitale undervisnings- og læringsverktøy i studiet.

Arbeidskrav

Arbeidskrav etter første helgesamling:

 • En fagtekst på 2000 ord med en utdelt problemstilling relatert til temaet for helgesamlingen ("Konsekvenspedagogikk og samfunnsoppdrag") (individuelt)

Arbeidskrav etter andre helgesamling:

 • En fagtekst på 2000 ord med en selvvalgt problemstilling relatert til en utlevert tekst innenfor temaet for helgesamlingen ("Menneske- og læringssyn") (individuelt)

 • Muntlig presentasjon av egen fagtekst

Arbeidskrav etter tredje helgesamling:

 • En fagtekst på 2000 ord med en selvvalgt problemstilling relatert til tema for tredje samling ("Konsekvenspedagogisk metode") (individuelt)

Arbeidskrav etter fjerde helgesamling:

 • En fagtekst på 2000 ord med selvvalgt problemstilling relatert til tema for fjerde samling ("Konsekvenspedagogikk i praksis") (individuelt)

Arbeidskrav knyttet til praksisperioden:

 • Arbeidskravet knyttet til praksisperioden består av følgende tre deler: Gjennomført og godkjent praksisperiode, skriftlig praksisrapport og muntlig presentasjon av praksis.

Arbeidskrav knyttet til deltakelse i undervisningen:

 • Det er obligatorisk (80 %) deltakelse i undervisningen gjennom hele studiet. Ved fravær fra en hel helgesamling stilles det krav om utarbeidelse av en skriftlig fordypningsoppgave relatert til samlingens læringsmål.

Deltakere som gjennomfører studiet som etterutdanning skal ikke avlegge ekamen, men gjennomfører følgende avsluttende arbeidskrav:

 • Individuell muntlig presentasjon og fagsamtale som følger beskrivelsen for individuell muntlig eksamen


Studentene/kursdeltakerne får gruppeveiledning og hverandrevurdering underveis på arbeidskravene som leveres i løpet av studiet.
Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen eller få utstedt kursbevis.

 

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, ca. 30 minutter.

På eksamen skal studenten presentere én av sine to siste innleverte fagtekster (se Arbeidskrav). Tre uker før eksamen får studenten vite hvilken av fagtekstene som skal legges til grunn. Presentasjonen skal være på 15 minutter og vil følges av en 15 minutters sensorsamtale.

Tillatt hjelpemiddel: Studentens fire fagtekster (se Arbeidskrav).

Det benyttes karakterregel A-F.

Eksamen er muntlig og kan ikke påklages.
Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll/fusk:
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Studiet har krav om praksis ved en virksomhet som jobber ut fra en konsekvenspedagogisk tilnærming. Praksisen skal ha et omfang tilsvarende en arbeidsuke.
Alternativ praksisform kan være implementeringsarbeid knyttet til konsekvenspedagogikk ved egen arbeidsplass. Slik praksis krever forhåndsgodkjenning av fagansvarlig for studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Deler av undervisningen i studiet vil være forskningsbasert og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet. I løpet av studiet gjennomfører studenten arbeidskrav og får veiledning og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Studiet er unikt i nordisk sammenheng. Internasjonale perspektiv på faget vil bli ivaretatt gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studiet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i studiet:

• HiØ gjennomfører nettbaserte studentevalueringer

• HiØ VIDERE og studieleder følger opp evalueringsresultatet slik at det legges til rette for forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 18.08.2021.

Bay, J. (1982). Avvikerne og ansvaret på vei mot konsekvenspedagogikk. (A. G. Eritsland, Overs.). Cappelen. (116 s.)

Bay, J. (2005). Konsekvenspædagogik: en pædagogik om eksistens og social handlingskompetence. Borgen. (224 s.)

Bay. J. (2008): Bemerkninger til pedagogiske metoder som kan danne grunnlaget for sosial læring. TAMU [eget opplag]. (62 s.)

Bay, J. (2010). Den vejledende samtale. TAMU [eget opplag]. (58s.)

Foros, P. B., & Vetlesen, A. J. (2015). Angsten for oppdragelse et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Universitetsforlaget. (288 s.)

Grahn, P., Nordby, P., Pettersen, S. & Sæteren, Ø. (1998). Delkompetanse er kompetanse. Kjelle videregående skole [eget opplag]. (154 s.)

Halvorsen, T. (2017). Pedagogikkens pionerer. Gyldendal Akademisk. (303 s.)

Hammerlin, Y., & Larsen, E. (1997). Menneskesyn i teorier om mennesket. Ad Notam Gyldendal. (277 s.)

Holth, I., & Madsen, O. J. (2019). Selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp. I M. Pettersvold & S. Østrem (Red.), Problembarna: Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern (s. 37–56). Cappelen Damm.

Illeris, K., Katznelson, N., Nielsen, J. C., Simonsen, B., & Sørensen, N. U. (2009). Ungdomsliv: mellem individualisering og standardisering. Samfundslitteratur. (324 s.)

Madsen, O. J. (2017). Den terapeutiske kultur. Universitetsforlaget. (224 s.)

Sartre, J.-P. (1993). Eksistensialisme er humanisme (C. Hambro, Overs.; 2. utg.). Cappelen. (Opprinnelig utgitt 1946) (67 s.)

Solli, K-A. (2010). Inkludering og spesialpedagogiske tiltak - motsetninger eller to sider av samme sak? FOU i praksis, 4 (1), 27 –45.

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving - en skriveveiledning. Cappelen Damm Akademisk. (112 s.)

 

TILLEGG

Grönlund, P. (Regissør). (2019). Goliat [Film] B-Reel Films.

Nylenna, M. (Programleder). (2017, 10. oktober). Barn av individualismen. I Verdibørsen. NRK https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/sesong/201710/mkrv17010417

Jensen, R. (2016). Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling. Oplandske bokforlag. (Utdrag: sidene 13-25 og 43-47)

Studiemodell

Høst 2021

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:26:39