Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2012–2013)

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studenten ha følgende

kunnskaper

Studenten

 

 • har kunnskap om kommunikasjonsteori, familie- og systemteori
 • har kunnskap om relasjonsperspektivet
 • har kunnskap om og forståelse for og samhandling i og mellom systemer
 • har innsikt i betydningen av å kunne skifte mellom ulike forståelsesperspektiver
 • har innsikt i tverrfaglig samarbeid 

ferdigheter

Studenten

 • ser hjelperens eller den profesjonelles rolle i samhandling med klienter og andre involverte
 • kan anvende relasjonsperpektiv i samhandling faglig og tverrfaglig, innen og mellok systemer
 • kan planlegge/gjennomføre tiltak i samahandling med andre
 • kan vurdere tiltakenes virkning i samhandling med andre

generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til økonomistyring
 • har innsikt i egne verdier og holdninger og den betydning disse faktorene har for fagutøvelsen i samhandling med andre
   
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 04:06:45