Oppbygging og gjennomføring (2022–2023)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av seks obligatoriske emner, alle med et omfang på 10 studiepoeng.

Studiet starter med emnene Spansk grammatikk 1, Spansk og latinamerikansk litteratur 1 og Spansk og latinamerikansk kultur 1 i høstsemesteret. Disse emnene gir gode kunnskaper og ferdigheter i moderne spansk språk, samt innblikk i utvalgte temaer innen spansk og latinamerikansk litteratur, historie og kultur.

Emnet Spansk og latinamerikansk kultur 1 avsluttes med muntlig eksamen i andre halvdel av semesteret. De to resterende emnene avsluttes med eksamen ved slutten av høstsemesteret.

Deretter følger tre emner i vårsemesteret: Spansk grammatikk 2, Spansk og latinamerikansk litteratur 2 og Spansk og latinamerikansk kultur 2. Hovedfokuset i Spansk grammatikk 2 vil ligge på videreutvikling av grammatikk-kunnskaper og begrepsapparatet. Grammatiske temaer belyses fra ulike innfallsvinkler og bearbeides gjennom oppgaveløsning.

De språklige ferdighetene og studentenes analytiske evner innen kultur og litteratur videreutvikles i de to resterende emnene: I kulturemnet foreleses det i spansk og latinamerikansk historie samt aktuelle samfunnsspørsmål og kulturfenomener. Fagstoffet bearbeides gjennom ulike muntlige og skriftlige øvelser. Det legges opp til ulike tilnærminger til spanskspråklige filmer og filmsjangeren og lesing av tekster i ulike sjangere, blant annet skjønnlitteratur og faglige artikler, som vil danne grunnlag for diskusjon og refleksjon rundt temaene. Studentene tilegner seg et relevant og nyansert vokabular for å kunne redegjøre for og reflektere over ulike aspekter ved spanskspråklig kultur og samfunn. I litteraturemnet gis en innføring i enkelte retninger i spansk og latinamerikansk litteratur. Studentene skal lese og analysere utvalgte verk og tekster i ulike sjangere, samt sette seg inn i faglige og populærvitenskapelige tekster.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Undervisningen er nettbasert og foregår i større og mindre grupper på dag- og ettermiddags-/kveldstid.
Deltakelse i undervisningen er ikke obligatorisk, men det anbefales å følge den.
I tillegg tilbys det to frivillige samlinger pr. semester hvis antall studenter er tilstrekkelig (minimum fem studenter).

Arbeidskrav og vurderingsformer
Tilbakemelding til studenter skjer på arbeidskrav og i forbindelse med innleveringer og presentasjoner. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
For å kunne vurdere kunnskapene og språkferdighetene nevnt i læringsutbyttet benyttes det både skriftlige og muntlige individuelle eksamensformer.
Karakterskala A-F.

Vurderingsformer varierer mellom emnene og hvilken vurderingsform som gjelder for de enkelte emnene, finner du under «Eksamen» i emnebeskrivelsene.

Studentene må påregne at enkelte emner har eksamen med tilsyn på campus Halden. Det er mulig å søke om å avlegge eksamen på eksternt studiested eller annet egnet og godkjent eksternt lokale (f.eks. ambassade, bibliotek, videregående skole og lignende). Vær oppmerksom på at det kan påløpe kostnader hvis du tar eksamen desentralisert.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Litteraturen er på spansk. Faglærerne har delvis norsk og delvis spanskspråklig bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

  • Se den enkelte emnebeskrivelse.

  • Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 03:10:46