Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i vernepleie og yrkestittelen vernepleier.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

 • kan beskrive fysisk og psykologisk normalutvikling, utviklingsforstyrrelser og somatiske symptomer og kan identifisere personers ressurser og hjelpebehov.
 • kan beskrive grunnleggende anatomi og fysiologi og de vanligste sykdommene, herunder psykiske helseplager.
 • kan redegjøre for de generelle forvaltningsrettslige prinsippene.
 • kan identifisere og diskutere relevante normative premisser for yrkesutøvelsen.
 • kan redegjøre for antidiskriminering og kan identifisere utstøting og stigmatisering og forebygge stigmatisering, samt redegjøre for inkludering og kulturforståelse.
 • kan beskrive og utdype emner fra familiesosiologi, arbeidslivssosiologi, avvikssosiologi, sosial nettverksteori og medisinsk antropologi.
 • kan beskrive hvordan samfunnsmessige endringer og politiske prioriteringer påvirker arbeidet med barn, unge, voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne.
 • kan beskrive ulike påvirkningskanaler og hvordan kanalene benyttes til å påvirke politiske prioriteringer og administrative beslutninger.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan iverksette systematiske miljøtiltak og rehabiliteringstiltak basert på systematisk empiri og kritisk tenkning. Tiltakene skal ta utgangspunkt i tjenestemottakerens verdier og ønsker og kandidaten kan begrunne, dokumentere, kvalitetssikre og evaluere eget arbeid.
 • kan vise empati og respekt i møte med brukere og samarbeidspartnere, kartlegge brukeres verdier, ønsker og beslutningskompetanse, og tilrettelegge for tverrprofesjonelt samarbeid og for brukermedvirkning i den utstrekning dette er faglig og moralsk forsvarlig.
 • kan iverksette tiltak med henblikk på forebygging, bedring av helsetilstand, inkludert korrekt medikamenthåndtering og utføre grunnleggende pleie og omsorg til mennesker som ønsker og har behov for det.
 • kan utøve juridisk og faglig skjønn ved anvendelse av relevante lover og gjennomføre saksbehandling i tråd med lovverket.
 • kan utføre systematisk opplæring, rådgivning og veiledning.
 • har ferdigheter i kommunikasjon, samtale-, samhandlings- og samarbeidsferdigheter, og har evne til å mestre direkte relasjoner og vanskelige situasjoner, i tillegg til grunnleggende veiledningsferdigheter.
 • kan gjennomføre systematisk empirisk basert utviklingsarbeid, miljøarbeid og opplæring i direkte arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne.
 • kan tilrettelegge for dagliglivets aktiviteter og andre aktiviteter som bidrar til at personen lever et liv i tråd med sine verdier - livsløpsperspektivet er sentralt.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har personlig kompetanse som omfatter evne til vurdering av egen yrkesutøvelse, respekt, empati og evne til å ta et brukerperspektiv i møte med personer som er i behov av bistand.
 • har faglig kompetanse som innebærer forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap om barn, unge, voksne og eldre personer, deres helse, omsorgs, utviklings- og læringsbehov.
 • har endringskompetanse som omfatter handlingsdyktighet i tråd med individets utvikling, endringer i teoritilfang, forskning og endringer i tråd med samfunnsutviklingen.
 • har etisk kompetanse som omfatter evne til å identifisere og vurdere etiske problemstillinger og anvende normativ etikkteori i yrkesutøvelsen og utvise reflektert dømmekraft i ulike verdi- og konfliktspørsmål.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:17:09