Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

  • kan analysere og kritisk drøfte vold i nære relasjoner ut fra ulike perspektiver og på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

  • har avansert kunnskap om hvordan ulike psykososiale tilnærminger kan belyse maktforholdene som ligger bak vold i nære relasjoner.

  • har avansert kunnskap om hvordan kunnskapsbasert praksis kan forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Ferdigheter

Kandidaten:

  • har avanserte ferdigheter i litteratursøking for å finne relevant og holdbar kunnskap av betydning for oppgaver gitt i løpet av studiet.

  • kan analysere og kritisk vurdere ulike måter vold i nære relasjoner blir fremstilt på i media, faglitteratur, fagartikler og forskning.

  • kan samarbeide om vold i nære relasjoner på tvers av fag- og profesjonsgrenser

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • har avansert kunnskap om og kan kritisk drøfte faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet vold i nære relasjoner.

  • kan begrunne sine standpunkter på en avansert måte ut fra faglige og etiske hensyn og er kritisk reflektert til sin yrkesutøvelse.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:19:02