Om studiet

Dette studiet passer for deg som jobber i ulike profesjoner, for eksempel innenfor barnevernstjenester, barne- og ungdomsinstitusjoner, barnehager, skoler, ungdomsklubber, politiet samt alle andre fagpersoner som møter voldsutsatte og/eller voldsutøver i sitt daglige virke.

Innhold i studiet

Studiet har fokus på hvordan yrkesutøvere kan bekjempe denne formen for kriminalitet slik at alle kan føle seg trygge i egne hjem. En effektiv voldsbekjempelse forutsetter en målrettet og samordnet innsats der ulike etater og fagmiljøer må arbeide sammen.

I dette studiet lærer du nye teoretiske perspektiver og forskning om vold, utøvelse av vold, samt at du lærer om hvordan andre instanser jobber systematisk med voldutsatte og de som utøver vold.

Du vil lære om ulike behandlingstiltak og forebyggende arbeid rettet mot vold i nære relasjoner både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Vesentlige deler av pensum vil være på engelsk og det forutsettes at studentene kan tilegne seg faglitteratur på engelsk. Det benyttes internasjonale komparative perspektiver i framstillingen av det faglige stoffet.

Du vil få økt kunnskap om hvordan avdekke og avhjelpe mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner, med spesielt fokus på barn som utsettes for eller opplever at andre i hjemmet utsettes for vold.

Studiemiljø

Studiet er samlingsbasert og det er lagt opp til tre samlinger med obligatorisk oppmøte per semester. Hver samling går over tre dager.

Det gjennomføres også en nettbasert samling.

Hvert semester avsluttes med en skriftlig digital hjemmeeksamen.

Publisert 15. okt. 2021 15:04 - Sist endret 15. okt. 2021 15:04