Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner, hvert på 15 studiepoeng:

  • Hvordan forstå vold i nære relasjoner (høst)

  • Hvordan arbeide med vold i nære relasjoner (vår)

Det første emnet må være bestått før studenten kan starte på det andre emnet. Det første emnet vil omhandle ny teori og forskning knyttet til temaet vold i nære relasjoner, med spesielt fokus på barneperspektivet og legges til studiets første semester. Hovedfokus vil være en presentasjon av ulike perspektiver på vold. Det andre emnet vil omfatte tiltak rettet mot vold i nære relasjoner på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, med spesielt fokus på barneperspektivet og omfatte både behandlingstiltak og forebyggende arbeid. Emnet gjennomføres i studiets andre semester.

Det legges stor vekt på å forene teori og praksis. Mange av studentene arbeider direkte i feltet med problematikken, mens noen studenter ikke har slik yrkeserfaring. Teorien som studentene skal gjennomgå i det første emnet er grunnlaget for læring om tiltaksarbeid/praktisk handling i det andre emnet. Anvendelse av teori vil være kjernen i studiet.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer:

  • Studiet er organisert med fire samlinger hvert semester. Hver samling er på 2-3 dager. Det er obligatorisk oppmøte til samlingene.

  • Studiet vil bli organisert som klasseundervisning, med vekt på forelesninger og noe gruppearbeid. Se for øvrig den enkelte emnebeskrivelse for nærmere beskrivelse av undervisnings- og læringsformer.

Vurderingsformer:

  • Det er obligatorisk fremmøte til undervisning (arbeidskrav). Frammøte under 80 % medfører at studenten ikke kan fremstille seg til eksamen.

  • Begge emner vurderes med individuell hjemmeeksamen.

  • I studiet benyttes både karakterskalaen A-F og Bestått/Ikke bestått.

Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se forøvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold .

Praksis

Det er ikke praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Studenten arbeider med eksamensoppgaver i studiet som viser selvstendig, faglig og kritisk refleksjon over egne vurderinger.

Internasjonalisering

Møte med andre kulturer i arbeid med vold er et tema i studiet. I tillegg vil det være noe internasjonal litteratur i pensum.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Studiet evalueres skriftlig etter hvert emne

Litteratur

Litteraturlister fremgår av emnebeskrivelser. Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan endres for hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studiemodell

Høst 2021

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:19:03