Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for helse og velferd
resource:fs-studieprogram-language-link: null

Studieplan for Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) (2017–2018)

Informasjon om studiet

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. All bruk av vold strider mot norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter, og får store følger for den som rammes. Vold i nære relasjoner aksepteres ikke, og skal forebygges og bekjempes. Samtidig ser man at kunnskapen om vold i nære relasjoner i for eksempel helse- og sosialsektoren ofte er utilstrekkelig. Flere undersøkelser slår fast at de som kommer i kontakt med dette ikke ser, eller vegrer seg, for å bli involvert i slike saker. Det forventes imidlertid fra flere hold i samfunnet at de som kommer i kontakt med mistanke om vold eller overgrep i familier, bidrar til å bringe dette inn for de instanser som skal håndtere dette, enten det er barnevernet eller en rettslig arena.

Det er derfor viktig å øke den teoretiske og praktiske kompetansen rundt tiltak rettet mot vold i nære relasjoner på individ, gruppe, og samfunnsnivå, med perspektiver på både behandlingstiltak og forebyggende arbeid. For mange fagfolk ligger imidlertid utdanningen tilbake i tid og stadig flere opplever et behov for en faglig oppdatering på området.

Videreutdanningen vold i nære relasjoner imøtekommer behovet for faglig fordypning, og bidrar til en kompetanseøkning som viser seg å være stadig mer relevant for de som arbeider eller skal arbeide med barn og unge. I tillegg til undervisning i form av forelesninger vil studentene arbeide mye i grupper med casemetodikk og gjennomgå ferdighetstrening med instruktører.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:

 • kan analysere og kritisk drøfte vold i nære relasjoner ut fra ulike perspektiver og på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
 • har avansert kunnskap om hvordan ulike psykososiale tilnærminger kan belyse maktforholdene som ligger bak vold i nære relasjoner.
 • har avansert kunnskap om hvordan kunnskapsbasert praksis kan forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Ferdigheter
Kandidaten:

 • har avanserte ferdigheter i litteratursøking for å finne relevant og holdbar kunnskap av betydning for oppgaver gitt i løpet av studiet.
 • kan analysere og kritisk vurdere ulike måter vold i nære relasjoner blir fremstilt på i media, faglitteratur, fagartikler og forskning.
 • kan samarbeide om vold i nære relasjoner på tvers av fag- og profesjonsgrenser

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om og kan kritisk drøfte faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet vold i nære relasjoner.
 • kan begrunne sine standpunkter på en avansert måte ut fra faglige og etiske hensyn og er kritisk reflektert til sin yrkesutøvelse.

Opptak

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

 • Hvordan forstå vold i nære relasjoner (høst)
 • Hvordan arbeide med vold i nære relasjoner (vår)

Det første emnet må være bestått før studenten kan starte på det andre emnet. Det første emnet vil omhandle ny teori og forskning knyttet til temaet vold i nære relasjoner og legges til studiets første semester. Hovedfokus vil være en presentasjon av ulike perspektiver på vold. Det andre emnet vil omfatte tiltak rettet mot vold i nære relasjoner på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og omfatte både behandlingstiltak og forebyggende arbeid. Emnet gjennomføres i studiets andre semester.

Det legges stor vekt på å forene teori og praksis. Mange av studentene arbeider direkte i feltet med problematikken, mens noen studenter ikke har slik yrkeserfaring. Teorien som studentene skal gjennomgå i det første emnet er grunnlaget for læring om tiltaksarbeid/praktisk handling i det andre emnet. Anvendelse av teori vil være kjernen i studiet. 

Organisering og læringsformer

Studiet er organisert med fire samlinger hvert semester. Hver samling er på 2-3 dager. Det er obligatorisk oppmøte til samlingene.

Studiet vil bli organisert som klasseundervisning, med vekt på forelesninger og gruppearbeid. Se for øvrig den enkelte emnebeskrivelse for nærmere beskrivelse av arbeids- og undervisningsformer. 

Praksis

Det er ikke praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egne vurderinger.

Internasjonalisering

Møte med andre kulturer i arbeid med vold er et tema i studiet. I tillegg vil det være noe internasjonal litteratur i pensum.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Studiet evalueres skriftlig etter hver samling

Tilbakemelding underveis

Studentene får muntlig tilbakemelding fra fagansatte på innleverte arbeider, veiledning i gruppe og individuelt samt medstudentvurdering.

Vurdering

Det er obligatorisk fremmøte til undervisning (arbeidskrav). Frammøte under 80 % medfører at studenten ikke kan fremstille seg til eksamen.

Begge emner vurderes med individuell hjemmeeksamen. 
I studiet benyttes både karakterskalaen A - F og Bestått/Ikke bestått.
Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Alle eksamensbesvarelser kan plagiatkontrolleres. Se forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, herunder også konsekvenser ved mistanke om plagiat og fusk.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Studiet gir kompetanse for alle som kommer i kontakt med vold i nære relasjoner innen ulike deler i helse- og sosialsektoren. Det kan også være relevant for andre som kommer i kontakt med mennesker som er berørt av vold i nære relasjoner som for eksempel lærere, barnehageansatte, politi, advokater eller jurister.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten, 23.03.2011

Studieplanen er revidert

Studieleder Terje Grøndahl, 10.02.2017

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2017-2018

Studiemodell

Obl. emner, Vold i nære relasjoner

Studiepoeng: 30

Høst 2017

Vår 2018

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. okt. 2019 22:37:05