Erklæring om taushetsplikt - eksterne

Jeg, ……………………………………………,

arbeider hos (har konsulentoppdrag for) Høgskolen i Østfold og jeg forplikter meg med dette til å bevare taushet overfor uvedkommende om drifts- eller forretningsforhold og om personopplysninger som jeg får kjennskap til i mitt arbeide. Som uvedkommende regnes også medarbeidere og kollegaer som ikke trenger opplysningene for å utøve sitt arbeid, også om disse er underlagt de samme krav om taushet.

Dette gjelder både forhold jeg blir kjent med om HiØ, om samarbeidende virksomheter og om HiØ's kunder og andre forbindelser.

Jeg er kjent med:

  • at det etter straffelovens § 294 nr. 2 og 3 er straffbart å gjøre uberettiget bruk av virksomhets- eller driftshemmeligheter.

  • at forsettelig eller uaktsomt brudd på taushetsplikten om personopplysninger, eller medvirkning til dette, kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler, etter LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) §48.

  • at brudd på taushetsplikten kan medføre advarsel fra oppdragsgiver og i alvorlige tilfelle opphevelse av kontrakt.

  • at brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningsansvar.

  • at virksomhetsforbindelser kan gis innsyn i denne taushetserklæringen.

Jeg påtar meg denne taushetsplikt både i oppdragstiden og etter endt oppdrag.

Ved oppdragets slutt er jeg forpliktet til å levere tilbake til HiØ alt materiell av virksomhetssmessig art som jeg har fått utlevert. Etter fratreden i HiØ skal jeg kunne nyttiggjøre meg alminnelig kunnskaper og erfaringer av teknisk eller virksomhetsmessig art som jeg under mitt oppdrag har ervervet.

Denne erklæringen er vedtatt skriftlig eller ved aksept elektronisk.

 

Dato: …………….…………………….

Signatur: …………...………….…………..

Publisert 14. mai 2018 11:20 - Sist endret 14. mai 2018 11:25