English version of this page

DigiHealth

DigiHealth fremmer utforskende og kritiske analyser av hvordan digitalisering påvirker helse og velferdssektoren, og hvordan implementering av ny teknologi erfares av berørte parter i helse- og velferd, utdannings- og arbeidssektoren.

Et bilde av symbolet for DigiHealth

Bildet: Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

Oversikt over fagfeltet

DigiHealth bygger på en bred forståelse av helse som et biopsykososialt fenomen. Det vil si at helse ikke er redusert til diagnose og behandling av sykdom i en helsekontekst, men omfatter alle aspekter ved menneskers hverdagsliv, som skole, arbeid, og samhandling på digitale plattformer. Helserelaterte spørsmål utforskes med dette utgangspunktet som kroppslige erfaringer i en videre kontekst der sosiale, relasjonelle og materielle forhold spiller inn. DigiHealth ble etablert på bakgrunn av eksisterende forskning, og vektleggingen av helse som et viktig forskningsfelt innenfor satsingsområdet Det digitale samfunn

DigiHealth inkluderer og fremmer forskning på en rekke tema innen sykepleie-, folkehelse- og velferdsfeltet. Aspekter ved teknologisk transformasjon, utvikling og implementering av digitale teknologier i helse og velferdssektoren og hvordan dette påvirker folks liv, spesielt med henblikk på medbestemmelse, bemyndigelse og marginalisering er temaer som utforskes. Pågående prosjekter utforsker hvordan digitaliseringsprosesser utløser nye måter å handle og samhandle på i helse- og velferdssektoren. Med utgangspunkt i berørte parters perspektiver diskuteres også spørsmål om hvordan teknologisk utvikling og nye digitale verktøy kan føre til bedre helse, økt myndighet og uavhengighet. Etiske perspektiver på digitalisering i helse og velferdssektoren står sentralt.

Aktivitetene i DigiHealth har resultert i publisering av flere systematiske litteraturgjennomganger og samarbeid om videreutvikling av utdanning og utforming og utvikling av nye relevante forskningsprosjekter med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningsgrupper og -prosjekter

Se her for en oversikt over alle forskningsgrupper og -prosjekter i Det digitale samfunn.

Under listes DigiHealth sine forskningsgrupper og -prosjekter:

Den akutt, kritisk syke pasienten (AKS)

Prosjekter under forskningsgruppen: Den akutt, kritisk syke pasienten (AKS)

 1. Beslutningsstøtte for Helsevesenet ved bruk av kunstig intelligens
 2. Anestesipersonells erfaring med automatiserte systemer for informasjonsforvaltning 
 3. Avstandshåndtering og -monitorering av kreftpasienter i lys av COVID-19 pandemien - CACOV-studien
 4. Pasientenes erfaringer med digitale helsetjenester-(Prosjektet er avsluttet og har resultert i en publikasjon og andre formidlingsaktiviteter.-https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05633-4)
 5. Digitalisering av helsetjenester – sykepleieres, sykepleierlæreres og sykepleierstudenters aksept og utnyttelse i kommunale helsetjenester
 6. Utforskning av effekten av trening og simulering i håndtering av postpartum haemorrhage – ExTraSim-studien
 7. Pasienters bruk og aksept av hjemmeblodtrykksovervåking - en kvalitativ i Sverige og Norge 

Person-sentrert helsearbeid og det digitale samfunn (PADS)

Prosjekter under forskningsgruppen: Person-sentret helsearbeid og det digitale samfunn (PADS)

 1. Personsentrert praksis og bruk av teknologi i sykehjem – en intervensjonsstudie for å bedre tjenester og hverdagsliv for eldre som bor på sykehjem, deres pårørende, og helsepersonells arbeidstilfredshet
 2. Avstandsomsorg: Sykepleieres erfaring med veiledning av pasienter med uklare behov i kommunale responssentraler - (Prosjektet er avsluttet og har resultert i andre formidlingsaktiviteter)
 3. Reminiscence Via Immersive Visual Experiences (REVIVE)- (Forskerne søkes midler fra NFR IPO i september 2022 med mulig oppstart januar i 2023)
 4. Kvinners legemliggjorte erfaringer med bruk av bærbar digital selvsporende helseteknologi: en gjennomgang av den kvalitative forskningslitteraturen-https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07399332.2021.1884682.

The Social Work Research Group

Prosjekter under forskningsgruppen: The Social Work Research Group 

 1. Lost in digital translation: Etnografiske studier av velferdsstatsordninger i praksis
 2. Kunnskapsbroen: digital teknologi i koordinering av spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og sosialomsorgssektor
 3. Å digitalisere velferd: Kanalstrategien i arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 4. Digitale etnografers metoder: deltagende observasjon, intervjuer og dokumenter- under planlegging

Forskere

Bilde av stipendiat Camilla Gjellebæk som forsker på velferdsteknologi.
Stipendiat Camilla Gjellebæk forsker på velferdsteknologi.

DigiHealth består av forskere fra Fakultet for helse, velferd og organisasjon. Fakultetet ledes av dekan Randi Magnus Sommerfelt og er lokalisert på begge studiesteder, Fredrikstad og Halden. Fakultetet har om lag 130 ansatte og 2000 studenter fordelt på to institutter:

Sentrale fagpersoner i DigiHealth

Professor Vigdis Grøndahl (koordinator)

Professor Lilliana Del Busso (koordinator)

Professor II Carina Bååth

Professor II Liv Halvorsrud

Professor  Ann Karin Helgesen

Professor II Camilla Martha Ihlebæk 

Professor Ann-Chatrin Leonardsen

Professor Brendan McCormack

Professor Gudrun Brottveit

Førsteamanuensis Camilla Anker-Hansen

Førsteamanuensis Camilla Hardeland

Førsteamanuensis Stine Torp Løkkeberg

Førsteamanuensis Christian Sørhaug

Førsteamanuensis Liv Berit Fagerli

 

Emneord: DigiHealth, Det digitale samfunn
Publisert 29. mars 2021 08:51 - Sist endret 7. apr. 2022 18:12