Forskrift om eksamen, studierett og grader er endret. Hva betyr det for deg?

Nytt år og ny forskrift. Her gir vi deg en kort oversikt over endringene som kan ha betydning for deg som student eller ansatt.

Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold er revidert. Sjekk ut hva det kan bety for deg som student. (Illustrasjonsbilde:HiØ)

Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold er revidert og trådte i kraft første januar i år. Noen av endringene kan det være verdt å merke seg.

For studenter er det for eksempel gjort en liten endring i når det er mulig å søke permisjon. For både studenter og ansatte er det også nyttig å være oppmerksom på at noen vedtak som tidligere ble gjort på avdelingsnivå nå vedtas av fakultetet.  

Her er noen av endringene som kan ha betydning for deg som er student: 

PERMISJON: Det er gjort en endring i § 2-6 Permisjon, tredje ledd som innebærer en oppmyking i perioden du kan søke permisjon. Ordlyden i bestemmelsen er nå:

- Studenter som har aktiv studierett og er semesterregistrert ved et studieprogram kan søke om permisjon.

Ifølge Karin Helene Anker Rasch, seniorrådgiver i Seksjon for studenttjenester, er det særlig ved oppstart av et nytt studieprogram at endringen får betydning.

- Tidligere kunne en student i flere tilfeller ikke søke permisjon i første semester da man ble henvist til å søke reservasjon av studieplassen til neste års opptak. Nå er det mulig å søke permisjon så snart man har en aktiv studierett ved et studieprogram, forteller hun.

TREKK AV INNLEVERT BESVARELSE: I den reviderte forskriften er det også lagt til en ny bestemmelse i § 6-8.  Her heter det at «En innlevert besvarelse, digitalt eller på papir, kan ikke leveres tilbake eller unndras sensur. Dette gjelder selv om legeattest leveres etter at eksamen er gjennomført.»

Endringen kommer som en følge av det har vært tilfeller hvor studenter har levert legeerklæring for en gjennomført og levert eksamensbesvarelse, fordi de har ønsket at eksamensbesvarelsen allikevel ikke skal sensureres. Grunnen til at studentene har ønsket å trekke besvarelser kan være at de i etterkant av en innlevering for eksempel har oppdaget en feil i besvarelsen.

- Det har derfor vært et behov for en presisering i forskriften slik at studenter ikke tror at dette er lov, forklarer seniorrådgiveren. 

ENDRET VEDTAKSMYNDIGHET: Flere steder i forskriften om eksamen, studierett og grader nevnes hvem som er vedtaksmyndighet for en bestemmelse. Etter den faglige omorganiseringen ved Høgskolen i Østfold som trådte i kraft 1. august 2021, er vedtaksmyndighet i enkelte bestemmelser endret.

Beslutninger som før ble avgjort ved de tidligere avdelingene er nå flyttet til de nyetablerte fakultetene.
- I praksis betyr ikke dette så mye da avgjørelser om blant annet eksamen delegeres videre til instituttet og fagmiljøet. Der hvor høgskoledirektør sto som vedtaksmyndighet er det nå erstattet med rektor da HiØ nå har en enhetlig ledelse, forklarer Anker Rasch.

GODKJENT ERSTATTER GODSKREVET: I den reviderte forskriften er det også foretatt en begrepsendring som medfører at ordet "godskrevet" er erstattet med "godkjent". Årsaken er endringer i godkjenningsforskriften, det vil si den nasjonale forskriften som er førende for disse bestemmelsene. 

Et eksempel på hva endringene kan bety er § 10-4 som handler om innpassing og faglig godkjenning. Her er begrepene godskrevet og godkjent brukt om hverandre og samtidig frem til nå. Det blir det nå en slutt på.

- Begrepene betyr det samme, men ved å bare bruke godkjent er innholdet i bestemmelsen forhåpentligvis noe enklere å forstå, sier Anker Rasch. 

Hun understreker at det er veldig få endringer i forskriften som studenter og ansatte vil merke, men at det er likevel er viktig at det kommer frem at det har vært en revisjon. Det var i forbindelse med den faglige omorganiseringen ved Høgskolen i Østfold at man valgte å gjennomgå hele forskriften.

Vanligvis kommer endringer i forskriften som en konsekvens av det er gjøres endringer i UH-loven.   

Her finner du alle endringene.

Her finner du hele forskriften.

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 13. jan. 2022 14:08 - Sist endret 13. jan. 2022 14:08