Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø, og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Utvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Det skal nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og kan gi uttalelser om disse forholdene.

I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for hensiktsmessig dimensjonering, utforming og vedlikehold av lokaler, inventar og utstyr, slik at skader og uheldig fysisk belastning unngås. Dette i henhold til prinsippet om universiell utforming, slik at det tilrettelegges for begge kjønn og uavhengig av funksjonshemninger. Det skal sørges for gode lys- og lydforhold på institusjonen, samt et godt inneklima.

Medlemmer:

En representanter fra lokal studieadministrasjon ved hvert studiested, en fra Studentsamskipnaden, en fra Studentparlamentets arbeidsutvalg, og to valgte studenter. I tillegg deltar studentleder og organisasjonskonsulent med forslags- og talerett. Ledervervet er for studenter honorert, og velges av og blant medlemmene, vekselsvis ansatt og student annen hvert år.

Klikk her for komplett oversikt over møter, sakspapirer og aktive medlemmer

Sekretær:

Seniorkonsulent Tommy Payne.

 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 29. okt. 2018 09:56