Fremtidig lokalisering av Høgskolen i Østfold

Styret vedtok 20/1-2022 å ta høgskolens campusutviklingsplaner til orientering og gi rektor myndighet til å følge opp de innspill som er kommet gjennom høringsuttalelser og styrebehandling. Samtidig er det velkjent at høgskolens leiekontrakter utløper i henholdsvis 2026 for campus Halden og i 2030 for campus Fredrikstad. Det er derfor sentralt å snarest mulig avklare en langsiktig campusbeliggenhet, både med tanke på forhandlingsvindu og videre utvikling av høgskolens campus. I tillegg vurderer rektor at en unødig lang prosess i et slikt spørsmål vil kunne virke energitappende på organisasjonen. I styremøte den 20/1-2022 ble det indikert at en avklaring av dette spørsmålet var ønsket styrebehandlet før sommer 2022, slik at videre forhandlings- og utviklingsprosesser kan iverksettes.

Samtidig som en vurdering av fremtidig campusbeliggenhet må ta innover seg eksempelvis de utviklingsmuligheter som ligger i campusutviklingsplanene, de økonomiske rammer som styret har blitt forelagt, samarbeid med vertskommunene og eksterne aktører, politiske signaler (eksempelvis Hurdalsplattformen), samt tilgang til studentboliger, er rektor opptatt av at det må ligge en grundig faglig vurdering til grunn. Sentrale spørsmål i en slik vurdering vil være hva høgskolen på sikt er best tjent med av hensyn til utdanning, forskning, administrativ støtte, strategiske ambisjoner og læringsmiljø.

Arbeidsutvalgets forslag

Arbeidsutvalget til å vurdere HiØ’s campusstrategi (lokalisering) fremlegger her sitt grunnlag for høringsuttalelse. Bakgrunnen for utvalgets arbeid var et oppdrag gitt av rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen i februar 2022. 

Konklusjonen til utvalget for å vurdere HiØ’s campusstrategi foreslår at dagens ordning med to campuser – i Fredrikstad og Halden – opprettholdes.

Vi ber om uttalelser fra høringsinstansene om konklusjonen støttes eller ikke og evt. med begrunnelser. Alle høringsinstanser har fått egen e-post, så hør med din nærmeste leder for hvordan du skal påvirke denne.

Frist for høringssvar er senest 12. mai 2022 og disse sendes til Jan Lorang Brynildsen. Det er viktig at fristen overholdes siden denne saken skal styrebehandles i juni møtet.

Meny