Campusutvikling

Campusutviklingsplaner skal ligge til grunn for videre utvikling av våre campus i Halden og Fredrikstad.

Planene er strategiske dokumenter som bør revideres når HiØs mål og strategier revideres, og/eller ved større endringer i samfunnet som påvirker utformingen av campus forøvrig.

Fremtidig lokalisering av Høgskolen i Østfold

Styret vedtok 20/1-2022 å ta høgskolens campusutviklingsplaner til orientering og gi rektor myndighet til å følge opp de innspill som er kommet gjennom høringsuttalelser og styrebehandling. Samtidig er det velkjent at høgskolens leiekontrakter utløper i henholdsvis 2026 for campus Halden og i 2030 for campus Fredrikstad. Det er derfor sentralt å snarest mulig avklare en langsiktig campusbeliggenhet, både med tanke på forhandlingsvindu og videre utvikling av høgskolens campus. 

Med bakgrunn i dette nedsetter rektor et bredt sammensatt arbeidsutvalg som skal vurdere dette videre. Hele prosessen med utredningen skal kunne følges på disse sidene. Endelig rapport skal leveres rektor 27.5.22, og skal styrebehandles i møtet i juni.

Fremtidig lokalisering av HiØ

Hva er en campusutviklingsplan?

Målet med campusutviklingsplanen er å beskrive hvordan utformingen av campus i et fremtidsperspektiv kan støtte HiØs vedtatte mål og strategier, og være i tråd med øvrige relevante krav og føringer. Planen skal danne basis for at fremtidig utvikling av bygg, eiendom og infrastruktur kan legge til rette for HiØs virksomhet og strategiske mål. Planen fastsetter mål og viser et bredt sett med mulige tiltak og grep som HiØ kan bruke for å prioritere, konkretisere og planlegge videre hvilke tiltak som skal iverksettes, når det skal skje og på hvilken måte.

Hvorfor en campusutviklingsplan?

Gjennom revidert «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028» setter regjeringen krav til at høgskoler og universiteter skal ha en overordnet campusstrategi og campusutviklingsplaner for hvert campus som et grunnlag for oppgraderings- og byggeprosjekter. Dette har ikke blitt utarbeidet for våre campus tidligere. Vi har derfor behov for både en campusutviklingsstrategi som skal vise en overordnet strategi for begge campusene og en campusutviklingsplan for hvert campus. Campusutviklingsplanene skal angi hvordan utviklingen av bygg, eiendom og infrastruktur, i sammenheng med utvikling av organisasjon og teknologiske løsninger, kan legge til rette for at HiØ løser sitt samfunnsoppdrag.

Betydningen av en strategisk campusutviklingsplan

Fordi rom alltid påvirker adferden, vil utformingen av en campus legge viktige og betydelige føringer for hvordan brukerne opplever HiØ som lære- og arbeidssted. Arbeidet med en campusutviklingsplan handler derfor i størst mulig grad om å bygge fra innsiden og ut – og kunne oversette høgskolens overordnede mål og visjon om «Med samfunnet – for framtida» til konkrete aktiviteter, opplevelser, relasjoner og arbeidsprosesser. Målet i et fremtidsperspektiv vil være å gjøre visjonen om til «liv og lære». Campusutviklingsplanen danner også en langsiktig veiledning for fremtidige byggeprosjekter, for å sikre at prosjektene er avstemt og i tråd med HiØs visjon og langsiktige strategier. Planen er et verktøy for eierne av eiendommene i den langsiktige utviklingen av disse.

Campusutvikling Fredrikstad

Campusutviklingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom HiØ og Hemfosa.

Campusutvikling Halden

Campusutviklingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom HiØ og Statsbygg.