Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Høgskolen i Østfold samarbeider med bedriftshelsetjenesten Avonova Helse om levering av forebyggende helsetjenester for sine ansatte. Avtalen skal sikre bistand i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet for hele virksomheten.

Logo - Avonova

Å forebygge er viktigst

Bedriftshelsetjenesten (BHT) arbeider med spørsmål knyttet til sammenhengen mellom arbeid og helse. Hensikten er å forebygge at ansatte får skader, plager eller sykdom av å arbeide i bedriften. BHT bistår de ansatte, vernetjenesten og ledelse i det kontinuerlige arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsplasser.

Bedriftshelsetjenestens overordnede oppgaver:
• Være bedriftens samarbeidspartner innenfor arbeid som omhandler helse- miljø og sikkerhet (HMS)
• Bidra til helsefremmende arbeidsplasser
• Bidra til at de ansatte har det bra og trives på jobb

HMS - handlingsplan

I samarbeid med Avonova Helse utarbeider bedriften årlig en handlingsplan for de HMS-aktivitetene BHT skal bistå med. Bedriften har en fast kontaktperson hos Avonova Helse som følger opp planen og sørger for at de aktivitetene som er satt opp i planen blir levert på riktig tid og med riktig fagkompetanse. Handlingsplanen er styringsgivende for leveransene og skal bidra til et systematisk og målrettet HMS- arbeid som skal komme hele bedriften til gode.

Hva gjør du som ansatt hvis du blir syk – bedriftslege eller fastlege?

Hvis plager og sykdom skyldes arbeidet, vil BHT kunne tilby deg time hos bedriftslege. Bedriftslegen jobber først og fremst med yrkesrelaterte helsespørsmål. Dersom plagene/sykdommen ikke er yrkesrelatert, bør du ta kontakt med din fastlege.

Hovedområder som BHT kan / skal bistå med

 • Samarbeidsmøter og planarbeid
 • Telefonrådgiving i arbeidsmiljøspørsmål for ledere og ansatte
 • HMS-kartlegging (vernerunder) og risikovurdering for forbedring av arbeidsmiljø
 • Deltakelse i HMS-utvalg (AMU, LAMU, AKAN og sykefravær)
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Sykefraværsarbeid (System- og individnivå)
 • Ergonomiske kartlegginger og vurderinger
 • Livsstil og helse
 • Arbeidsmiljøkartlegginger
 • Psykososiale kartlegginger og vurderinger
 • Psykologisk førstehjelp og støttesamtaler etter kritiske hendelser
 • Rusforebygging, rådgivning
 • Jordmortjeneste ( Tilrettelegging av arbeid for den ansatte)
 • Helsekontroller
 • Vaksinering knyttet til arbeid
 • Tilbud om massasje der den muskulære årsaken kan relateres til forhold på arbeidsplassen
 • Yrkeshygienisk bistand (kartlegging av inneklima, støy og kjemikalier)
 • Kurs og opplæring

Taushetsplikt

Alle ansatte i BHT har en fri og uavhengig rolle, og er bedriftens objektive og faglige rådgivere når det gjelder HMS og arbeidsmiljøspørsmål.

Ansatte i BHT har taushetsplikt.

I noen tilfeller har man opplysningsplikt, f.eks. når lege er sakkyndig ved helsesertifisering (off-shore, sjøfart, sjåfører o.l.), der konklusjonen blir formidlet til arbeidsgiver.

Bestillingsrutiner

Bestilling av tjenester fra BHT skal være i henhold til den avtalen som ligger til grunn mellom
bedriften og Avonova Helse. Det skal gjøres med samtykke fra den personen i bedriften som har rett til å bestille. HiØ sin kontaktperson: HMS rådgiver Ruth Åsa Lier.

Ta derfor kontakt med din nærmeste leder, HMS rådgiver, verneombud dersom du har behov for bistand fra BHT. Jfr arbeidstilsynets veiledning skal alle arbeidstakerne fritt og uten arbeidsgivers forhånds samtykke kunne kontakte sin BHT i arbeidsmiljøspørsmål.

Kan arbeidstaker kontakte bedriftshelsetjenesten?

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved henvendelse fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. I dette ligger at ansatte, evnt verneombud eller andre kan ta direkte kontakt bedriftshelsetjenesten ved behov.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Inge Buch
HMS-rådgiver / yrkeshygieniker
Telefon: 483 07 918
Epost: Inge.buch@avonova.no

Halden:
Johan Stangs plass 2
1767 Halden

Fredrikstad:
Wilbergjordet 1
1605 Fredrikstad

Sentralbord Østfold: 400 01 720
Sentralbord Stamina Helse: 40 00 17 09

 

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 30. mars 2022 12:23