Politiattest

Dersom du skal studere ved et studium hvor du skal ha praksis eller skrive en oppgave der du vil komme i kontakt med klienter, barnehagebarn, elever eller andre, skal du levere politiattest.  

Du må søke om politiattest umiddelbart etter at du har mottatt tilbud om studieplass fra Høgskolen i Østfold.  

Politiattesten du leverer til oss kan ikke være eldre enn tre måneder.

Hvordan du søker om politiattest?

Du søker om politiattest elektronisk. Politiattest bestilles via politiets nettsider.

I søknaden til politiet må du laste opp svarbrevet ditt fra Samordna opptak eller Høgskolen i Østfold. I tillegg må du laste opp vedlegg til tilbudsbrevet, der det står informasjon om formål og begrunnelser for politiattest. 

Saksbehandlingstiden varierer, men det kan være flere ukers behandlingstid for å få politiattest. Du må derfor bestille politiattesten umiddelbart etter at du har fått tilbud om opptak. 

Hvilke studier ved Høgskolen i Østfold har krav om politiattest?

Dersom du må levere politiattest, vil dette også informeres om i opptaksbrevet ditt.

Dersom du ønsker å vite mer om hvilke studier som krever politiattest, kan du gå inn på våre nettsider, hiof.no. Her velger du arkfanen "Finn studieprogram"- velg så de aktuelle studiene du ønsker å sjekke om krever politiattest. Velg arkfanen "Opptak". Under nedtrekkmenyen "Tilleggskrav" vil du finne informasjon om studiet krever politiattest. 

Hvordan levere politiattesten til Høgskolen i Østfold?

Digipost:

Dersom du har en Digipostbruker, vil du motta politiattesten fra Politiet i Digipost. Når du har mottatt politiattesten, må du sende den til Høgskolen i Østfold. Først må du lagre attesten på pc'en eller mobilen din. For å sende den til oss i Digipost, velger du "Ny melding". Som mottaker setter du inn Høgskolen i Østfold. På emnefeltet, kan du skrive "politiattest". Så laster du opp politiattesten (velg filer) og sender meldingen. 

E-boks:

Dersom du har E-boks, må du sende attesten til oss gjennom et eget digitalt skjema som Høgskolen i Østfold har utviklet for at våre studenter skal kunne sende sensitiv informasjon til oss på en sikker, digital måte. Du finner skjemaet her: https://skjema.no/hiof under arkfanen "Skjema for studenter- Studier". Velg skjemaet "Innsending av sensitive opplysninger". Her kan du laste opp politiattesten på en sikker måte.

OBS! Politiattesten skal ikke sendes på e-post!

Når er fristen for å levere politiattest?

Fristen for å levere politiattest avhenger av om den har merknader eller ikke:

  • Hvis du har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak til det aktuelle studiet.

  • Hvis du ikke har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest ved semesterstart.

Hva skjer hvis det er merknad på politiattesten?

Dersom du har merknad på politiattesten, vil Høgskolen i Østfold så snart vi mottar den, sette i gang saksbehandling med vurdering av om merknaden(e) kan få konsekvenser for dine muligheter til å delta i praksisstudier eller ikke. Du vil få god informasjon fra oss om hvordan denne saksbehandlingsprosessen forløper og hvordan du kan bidra til å belyse saken. 

Hva skjer hvis du ikke leverer politiattest?

Studenter som ikke leverer politiattest, vil kunne bli forsinket i studiet eller miste studieretten til studieprogrammet.

Studenter uten godkjent politiattest, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning.

Hva vil det stå på politiattesten?

Det finnes flere typer politiattest, og du finner informasjon om hvilken attest du skal levere på vedlegg til opptaksbrevet ditt. Hvilken attest du skal levere henger sammen med hvor du skal ha praksis. 

Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. 

Har du levert politiattest tidligere?

Du skal levere ny politiattest når du får nytt opptak til et studieprogram, selv om du har levert politiattest tidligere. 

Dersom du får innvilget overflytting fra en annen institusjon til et studium ved HiØ, må du levere inn en ny politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder

Hva gjør du hvis du har mottatt feil politiattest?

Dersom du har fått feil politiattest fra politiet, må du sende inn en klage. Informasjon om hvordan du går frem står på side 2 i politiattesten du har mottatt. Når du har fått den nye politiattesten laster du den opp i Digipost til Høgskolen i Østfold, eller via skjemaet "Innsending av sensitive opplysninger" på Høgskolens nettsider (som nevnt under punktet "Levering av politiattest" over).

Hvorfor er det krav om å levere politiattest?

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om politiattest kan du kontakte opptakskontoret vårt. 


Vil du vite mer?

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold, § 20
Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i
Østfold – gjeldende for opptak i studieåret 2020–2021, til §20

Forskrift om opptak til høyere utdanning
Barneomsorgsattest (Politiregisterloven, §39)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 5)

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

 

Publisert 5. juli 2021 11:57 - Sist endret 7. juli 2021 08:38