Fakta om programmet

Studiepoeng:
0
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Kontakt

Studieveileder: Solveig Berge

Telefon: +47 696 08 632

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi,
Studieleder Beathe Kiland Granerud  

Studieplan for Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (2021–2022)

Informasjon om studiet

Forkurset skal gi søkere en mulighet til å kvalifisere seg for ingeniør- og sivilingeniørutdanninger i løpet av ett år.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

  • bred kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i matematikk, fysikk, kommunikasjon og norsk samt samfunnsfag, på en slik måte at kandidaten er godt kvalifisert for å gjennomføre høyere teknologisk utdanning.

  • god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

  • kunnskap om fagenes grunnlag for høyere utdanning.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • analysere fagstoff og trekke egne slutninger på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.

  • anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.

  • søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.

  • beherske relevante faglige verktøy.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

  • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

  • gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.

  • reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre faglig utvikling.

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:
1. Opptaksgruppe I, ett av følgende opptakskrav må være oppfylt:

a) Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve, eller oppnådd yrkeskompetanse.

b) Fullført og bestått VG1 og VG2 (GK og VK1) fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning (allmennfaglig studieretning) i videregående skole.
2. Opptaksgruppe II

Bestått grunnskole og minimum 5 års relevant arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.
3. Opptaksgruppe III

Generell studiekompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kapittel 2.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av fire obligatoriske emner som alle går over både høst- og vårsemesteret. Studiebelastningen for emnene i prosent av fulltid er 

-Matematikk 40 %
-Fysikk 25 %
-Kommunikasjon og norsk 25 %
-Teknologi og samfunn 10 %

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger, klasseromsundervisning, øvinger individuelt og i grupper, veiledning og noe prosjektarbeid. Det er obligatorisk å delta i undervisningen.

Før studenten framstiller seg til eksamen må angitte arbeidskrav i de enkelte emnesbeskrivelsene være godkjent.

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet. Eksamensformer varierer i de forskjellige emner. Det gis en samlet karakter i hvert emne. Se det enkelte emne for mer detaljert informasjon om sluttvurdering.

Det benyttes bokstavkarakterer på en gradert skala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er dårligste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.

Fagmiljøet har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå. Se emnebeskrivelser for detaljer.

Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning. Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten underveis i semesteret.

Litteratur

Litteratur vil fremgår av emnebeskrivelsen for de enkelte emnene.

Jobb og videre studier

Bestått forkurs gir mulighet til å søke ingeniør eller sivilingeniørutdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kamil Dursun, 10.04.15.

Studieplanen er revidert

Studieleder Beathe Kiland Granerud, 3.3.2021

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2021 - 2022 (dvs. studenter som starter høst 2021).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 22:21:47