Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Fransk
Studiested:
Nettbasert studium med mulighet for veiledning på studiested Halden.

Studieplan for Fransk, årsstudium (2022–2023)

Informasjon om studiet

Det anbefales forkunnskaper tilsvarende fransk nivå II fra norsk grunnopplæring (tidligere B/C språk).
Målgruppen for Fransk årsstudium er studenter som ønsker å oppnå en bred kompetanse i fransk, gjennom å utvikle gode praktiske kunnskaper og teoretisk innsikt i språket.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har innsikt i uttale og intonasjon og inngående kjennskap til sentrale språkstrukturer i fransk.

 • kan forstå lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangre og media.

 • har kjennskap til og kunnskap om bruk av tekstlige uttrykk i fransk.

 • har kunnskap om tekststrukturer og om språklige virkemidler som brukes i skriveprosessen.

 • har kunnskap om dagligliv, tradisjoner og tenkemåter i språkområdet og kunne gjøre rede for disse på fransk.

 • har kunnskap om geografi, enkelte viktige historiske hendelser, samfunnsstrukturer og institusjoner i fransktalende land.

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • kommunisere på fransk med god uttale og bruke et bredt basisordforråd og sentrale språkstrukturer.

 • delta i og forberede spontane samtaler om ulike emner i ulike sosiale sammenhenger.

 • produsere forskjellige typer tekster på fransk tilpasset ulike formål.

 • lese skjønnlitterære og andre autentiske tekster i ulike sjangre på fransk og nyttiggjøre seg forskjellige tolknings- og lesestrategier.

 • sammenligne sentrale trekk i dagligliv, skikker og tradisjoner i fransktalende land med tilsvarende i norsk kultur.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • bruke oppslagsverk og kilder på en selvstendig og reflektert måte.

 • finne frem til relevant stoff i ulike medier ved hjelp av IKT.

 • utvikle, analysere og vurdere egne lærings- og kommunikasjonsstrategier.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av seks emner:

SFF11120 Fransk språk (10 studiepoeng)

SFF11220 Fransk muntlig forståelse og produksjon (10 studiepoeng)

SFF11320 Fransk litteratur og kulturkunnskap (10 studiepoeng)

SFF11420 Fransk muntlig og skriftlig språkferdighet (10 studiepoeng)

SFF11520 Fransk litteratur og teori (10 studiepoeng)

SFF11620 Fransk samfunnskunnskap (10 studiepoeng)

Emnene består av både teoretiske og praktiske komponenter som er viktige for å utvikle gode kunnskaper og ferdigheter i fransk.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert som et nettstudium med mulighet for veiledning på campus og selvstudium. Undervisningen gjennomføres i grupper, enten på enten på formiddagen eller på ettermiddag/kveldstid, og studentene velger gruppe og tid (se semesterplan for det enkelte emne for nærmere informasjon). Deltakelse i undervisningen er obligatorisk i noen emner, se den enkelte emnebeskrivelse. Det anbefales uansett deltakelse i undervisningen.

Bruk av læringsplattform med nettmøter er sentralt i studiet. Muntlig ferdighetstrening skjer gjennom undervisningsplattform. Det er lagt opp til undervisningsformer som skal ivareta god kontakt både mellom studenter og lærer og studentene imellom.

HiØs bibliotek har sin språksamling ved studiested Halden. Biblioteket tilbyr utlån, inkludert fjernlån, veiledning i informasjonssøk og oppgaveskriving, samt leseplasser. I tillegg har biblioteket digital skranke og databaser, som alle studenter, både på campus og på nett, kan benytte seg av.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk.

Studentene skal aktivt bruke læringsplattformen både for å innhente informasjon og for å levere arbeider og delta i ulike aktiviteter.

Arbeidskrav og vurderingsformer

Studentene vil få muntlig og skriftlig tilbakemelding underveis, både med hensyn til språklig progresjon og teoretisk forståelse. Tilbakemeldinger gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav, gruppearbeid og veiledning. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
For å kunne vurdere kandidatenes skriftlige og muntlige ferdigheter omfatter eksamensformene både skriftlige og muntlige vurderingsformer (alle er individuelle).
Det benyttes karakterer på skala fra A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på fransk. 
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

 • Se den enkelte emnebeskrivelse.

 • Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Innenfor fransk årsstudium har man to muligheter:

1. Utveksling av kortere varighet:
Mer informasjon om utenlandsoppholdet kan fås av programkoordinator.

2. Utveksling av lengre varighet:
Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning.

På høgskolens websider for utveksling vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med: https://www.hiof.no/studier/utveksling/

Jobb og videre studier

Etter fullført årsstudium kan du fortsette med fransk som påbyggingsstudium ved Høgskolen i Østfold eller ved et annet universitet (f.eks. Universitetet i Oslo), og dermed oppnå 90 studiepoeng i faget.

Studiet kan også kombineres med andre fag ved høgskoler og universiteter og inngå i en bachelorgrad.

Årsstudiet i fransk kan inngå som en 60-studiepoengsenhet i Bachelorstudium i språk ved Høgskolen i Østfold. Les mer om studiet på https://www.hiof.no/studier/programmer/bspr-bachelorstudium-i-sprak/index.html

Høgskolen tilbyr Masterstudium i fremmedspråk i skolen med fransk.

Sammen med et masterstudium i et skolefag og praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer studiet for arbeid som fransklærer i grunnopplæringen.

Franskkompetansen er nyttig i privat og offentlig sammenheng, slik som reiseliv, kultur, turisme, internasjonale organisasjoner og næringsliv.

 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll, 30. mars 2020.

Studieplanen er revidert

Undervisningsleder Martin Hollmann, 04.02.2022.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2022-2023.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Instituttleder Martin Hollmann.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 19:20:38