Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Tysk, årsstudium (2008–2009)

Opptak

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Undervisningen bygger på fremmedspråk fellesfag fra videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram, eller tilsvarende tyskkunnskaper.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Tysk årsstudium deles inn i to retninger:
a) Tysk årsstudium som enkeltstudium eller som del av en bachelorgrad.
b) Tysk årsstudium som del av lærerutdanningen.  Her inngår praksis som en obligatorisk del av studiet.

Når studentene er i praksis skal de også aktivt arbeide for å øke egne praktiske språkferdigheter i didaktisk sammenheng.

Årsstudiet er et integrert studium, noe som betyr at faget utgjør en naturlig helhet. Det består av følgende emner (se de enkelte emnebeskrivelsene under):

I høstsemesteret:
SFT11008: Tysk: Muntlig tysk med digitale verktøy (10 studiepoeng)
SFT11507: Tysk språk I (10 studiepoeng)
SFT11608: Tyskspråklig litteratur og kultur (10 studiepoeng)

I vårsemesteret:
SFT11707: Tysk språk II (10 studiepoeng)
SFT11807: Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon (10 studiepoeng)
SFT12107: Tema fra språk, litteratur og kultur (10 studiepoeng) (for Tysk årsstudium)
SFT11907: Fremmedspråksdidaktikk (10 studiepoeng) (for Tysk i lærerutdanningen)

Organisering og læringsformer

All undervisning foregår på tysk. Den er organisert i seminarer og i mindre grupper, noe organiseres som prosjektarbeid. Det legges opp til studentaktiv læring. Undervisningen er ikke obligatorisk (med unntak av muntlige øvelser, se SFT11008 Tysk: Muntlig tysk med digitale verktøy og SFT11608 Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon for nærmere informasjon om dette og adgang til ev. fritak), men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt.

Seminar- og gruppeundervisning krever at studentene bidrar. Det gis jevnlig tilbud om oppgaveskriving i alle disipliner hvert semester. Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen.

Bruk av bibliotek

  • Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.
  • Bruk av biblioteket er integrert i undervisningen.

Bruk av IKT

I alle emner brukes læringsplattform til kommunikasjon og distribusjon, og det er en forutsetning at studentene setter seg inn i bruken av denne og eventuelle andre IKT-verktøy som benyttes i de enkelte emnene.

Hvert år flytter vi to uker av undervisningen til et tyskspråklig land.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I emner i litteratur og kultur blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Praksis

Studenter på retning Tysk årsstudium skal ikke ha praksis.
Studenter på retning Tysk i lærerutdanningen skal ha 3-4 uker praksis knyttet til emnet SFT11907 Fremmedspråkdidaktikk (vårsemester).

Tilbakemelding underveis

Tilbakemelding underveis gis blant annet gjennom vurdering av arbeidskrav.

Vurdering

Studiet har eksamen i slutten av hvert semester. Ved eksamen besvares alle oppgaver på tysk, bortsett fra oversettelsen fra tysk til norsk. Ingen hjelpemidler er tillatt (heller ikke tillatt med ordbok på eksamen).

I noen emner benyttes mappevurdering, her gis det underveisveiledning. Se den enkelte emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Karakterskalaen har fem trinn, fra A til E, for bestått. Karakteren F betyr ikke bestått. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått, og dette vil i så fall framgå av emnebeskrivelsen.

I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle deler på nytt. Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eva Lambertsson Björk, 24.06.2008.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2008-2009.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 03:37:10