Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Nettbasert studium med mulighet for begrenset veiledning på studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Tysk, årsstudium (2013–2014)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studentene har innsikt i og kunnskap om sentrale områder innenfor tysk språk, litteratur og kulturkunnskap.

Ferdigheter
Studentene har kommunikative ferdigheter i tysk og kan bruke språket funksjonelt i ulike sammenhenger. De behersker språket mest mulig korrekt og differensiert, både muntlig og skriftlig. Studentene har utviklet både høre- og leseforståelse og forstår i stor grad autentiske tyskspråklige tekster av ulik art.

Generell kompetanse
Gjennom økt forståelse for de tysktalende land og deres kultur har studentene utviklet evne til interkulturell kommunikasjon. De har videre fått øvelse i å finne og bearbeide faglitteratur, erfaring i å tenke selvstendig omkring faglige spørsmål og også i å framstille faglige emner skriftlig og muntlig.

Opptak

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Det anbefales forkunnskaper tilsvarende tysk nivå I (tidligere B/C språk).

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Tysk årsstudium kan tas som enkeltstudium eller som del av en bachelorgrad. Årsstudiet er et integrert studium, noe som betyr at faget utgjør en naturlig helhet. Det består av følgende emner (se de enkelte emnebeskrivelsene under):

I høstsemesteret:

  • Muntlig tysk med digitale verktøy (10 studiepoeng)
  • Tysk språk I (10 studiepoeng)
  • Tyskspråklig litteratur og kultur (10 studiepoeng)

I vårsemesteret:

  • Tysk språk II (10 studiepoeng)
  • Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon (10 studiepoeng)
  • Tema fra språk, litteratur, kultur og didaktikk (10 studiepoeng)

Organisering og læringsformer

All undervisning foregår på tysk. Undervisningen er organisert i seminarer og i mindre grupper, noe organiseres som prosjektarbeid. Det legges opp til studentaktiv læring. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt og for fjernstudenter å delta i de aktivitetene som nettbasert undervisning består i.

Seminar- og gruppeundervisning krever at studentene bidrar. Det gis jevnlig tilbud om oppgaveskriving i alle disipliner hvert semester. Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må godkjennes før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelsen.

Bruk av bibliotek
Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene biblioteksundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.
Bruk av biblioteket er integrert i undervisningen.

Bruk av IKT
Digitale verktøy er integrert i studiet. Det er en forutsetning at studentene setter seg inn i bruken av verktøy som benyttes i de enkelte emnene, se disse.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I emner i litteratur og kultur blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Hvert år flyttes to uker av undervisningen til et tyskspråklig land. Studieturen er ikke obligatorisk, men det anbefales at studentene deltar på denne utvekslingen.
Studenter som tar tysk årsstudium som en del av bachelorgraden i samfunn, språk og kultur har gode muligheter for et utenlandssemester Et studieopphold ved et utenlandsk lærested anbefales sterkt i løpet av studietiden, og bachelorprogrammet har bygd denne muligheten inn i studieløpet. Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: i tillegg til språk- og litteraturstudier åpnes det også for f.eks kulturstudier, områdestudier, kvinne- og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag.

Studiet er spesielt godt tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6. semester, ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevning evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

-  HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av skolens studieprogrammer (kalt EVA2).

-  Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Tilbakemelding underveis gis i dialog med studentene som en integrert del av undervisningen. For fjernstudenter gis tilbakemeldinger via nettet, blant annet gjennom vurdering av øvelser og arbeidskrav.

Vurdering

Studiet har eksamen i slutten av hvert semester. Ved eksamen besvares alle oppgaver på tysk, bortsett fra oversettelsen fra tysk til norsk. Ingen hjelpemidler er tillatt (det er heller ikke tillatt med ordbok på eksamen).

I noen emner benyttes mappevurdering, her gis det underveisveiledning. Se den enkelte emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Karakterskalaen har fem trinn, fra A til E, for bestått. Karakteren F betyr ikke bestått. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått, og dette vil i så fall framgå av emnebeskrivelsen.

I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle deler på nytt.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Jobb og videre studier

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Innenfor tysk årsstudium har man to muligheter:

1. Utveksling av kortere varighet:
Hvert år flyttes to uker av undervisningen til et tyskspråklig land. Studieturen er ikke obligatorisk, men det anbefales at studentene deltar på denne utvekslingen. Mer informasjon om utenlandsoppholdet kan fås av programkoordinator.

2. Utveksling av lengre varighet:

Et studieopphold på ett semesters varighet eller mer må skje innenfor en gradsutdanning. Studenter som tar tysk årsstudium kan søke seg inn på Bachelor i samfunn, språk og kultur (hyperlenke) hvor årsstudiet kan inngå. I dette studiet er det tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6. semester.

Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: i tillegg til språk-og litteraturstudier åpnes det også for f.eks. kulturstudier, områdestudier, kvinne-og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Konstituert dekan Theo Schewe, 13.05.2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus,13.03.2013

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2013-2014
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 03:37:13