Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Nettbasert studium med tilbud om samlinger og mulighet til å få veiledning ved studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Studieleder Berit Grønn og koordinator Elin Nesje Vestli

Studieplan for Tysk, årsstudium (2019–2020)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • innsikt i og kunnskap om sentrale områder innafor tysk språk, litteratur og kulturkunnskap.

Ferdigheter

Kandidaten 

 • har kommunikative ferdigheter i tysk og kan bruke språket funksjonelt i ulike sammenhenger. 
 • behersker språket mest mulig korrekt og differensiert, både muntlig og skriftlig. 
 • har utvikla både høre- og leseforståelse og forstår i stor grad autentiske tyskspråklige tekster av ulik art.

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • gjennom økt forståelse for tysktalende land og deres kultur utvikla evne til interkulturell kommunikasjon. 
 • fått øvelse i å finne, vurdere og bearbeide faglitteratur, erfaring i å tenke sjølstendig omkring faglige spørsmål og også i å framstille faglige emner skriftlig og muntlig.
 • gjennom bruk av digitale verktøy i studiet økt sin digitale kompetanse.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Tysk årsstudium kan tas som enkeltstudium eller som del av en bachelorgrad. Årsstudiet er et integrert studium, noe som betyr at faget utgjør en naturlig helhet. Det består av følgende emner (se de enkelte emnebeskrivelsene for mere informasjon):

I høstsemesteret:

 • Muntlig tysk og tysk fonetikk (10 studiepoeng)

 • Tysk språk I (10 studiepoeng)

 • Tyskspråklig litteratur og kultur (10 studiepoeng)

I vårsemesteret:

 • Tysk språk II (10 studiepoeng)

 • Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon (10 studiepoeng)

 • Tema fra språk, litteratur, kultur og didaktikk (10 studiepoeng)

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning foregår på tysk. Undervisninga er organisert dels som online-seminar, dels som individuelle eller kollektive øvinger på nett. Det legges opp til studentaktiv læring. Undervisninga er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt.

I tillegg til nettaktivitet avholdes i hvert semester tre samlinger ved HiØ i Halden. På første samling i høstsemesteret vil det bli gitt ei innføring i de mest relevante verktøyene som brukes i studiet.

Seminarundervisning og gruppearbeid på nett krever at studentene bidrar. Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen.

Arbeidskrav og vurderingsformer

Det er knytta arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes varierte vurderingsformer som støtter opp under læringsutbyttet: mappevurdering, individuell muntlig og skriftlig eksamen, semesteroppgave, hjemmeoppgave.
Karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knytta til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.

Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på tysk. Forelesere har delvis norsk og delvis tysk bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner. I samarbeid med Goethe Institut inviteres det til workshop med en tyskspråklig forfatter årlig.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning.

På høgskolens websider for utveksling vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med:
https://www.hiof.no/studier/utveksling/

Jobb og videre studier

Fullført og bestått årsstudium kvalifiserer studenter for å søke opptak til Tysk påbyggingsstuduim.

For studenter som startet på studier før 2018, kan studiet inngå som valgfri 60-studiepoengsenhet i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur.

Med bestått bachelorgrad med fordypning i tysk, kan studentene søke seg videre til mastergradsstudium. Bachelorgrad med 90 studiepoeng i tysk gir mulighet til opptak til høgskolens mastergrad i Fremmedspråk i skolen.

Sammen med et masterstudium i skolefag og praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer studiet for arbeid som tysklærer i grunnopplæringen.

Tysk årsstudium gir ei utdanning som kan brukes både i skoleverket og på alle andre områder i samfunnet hvor språk- og kulturkunnskaper er viktige, som f. eks. i kultursektoren, offentlig virksomhet og i næringslivet.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kristina Lindh, 21. februar 2017

Studieplanen er revidert

Fung. studieleder Berit Grønn, 6. mars 2019

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2019-2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 03:37:19