Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2014–2015)

Studiets oppbygging og innhold

Idrett påbygging består av tre obligatoriske emner. Hvert emne har et omfang på 10 studiepoeng.

LA101IDRP Idrett påbygging Friluftsliv: Kajakkpadling, brevandring, rafting og alpint (høst- og vårsemester)
LA102IDRP Idrett påbygging Laboratoriearbeid, testmetodikk, idrett, kosthold, prestasjon (høstsemester)
LA103IDRP Idrett påbygging Trenerfordypning og FoU-oppgave (høst- og vårsemester)

Organisering og læringsformer

Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, drøftinger i grupper eller som praktisk virksomhet ledet av lærer eller studenter i større eller mindre grupper (PBL). Deler av pensum må studentene regne med å tilegne seg helt eller delvis på egen hånd, enkeltvis eller i grupper (kollokvier). I fordypningsoppgaven forutsettes det at minst to studenter arbeider sammen innenfor samme problemområde som skal være godkjent av veileder.

Bibliotek
Studentene tilbys bruk av bibliotek til studievirksomhet og studentene får en innføring i bruk av bibliotek.

Laboratoriearbeid
I laboratoriearbeid legges det til rette for samarbeid med bioingeniørstudenter og bioingenørlærere.

IKT
IKT er integrert i forhold til kommunikasjon fremlegg og FOU-oppgave. Studiet skal gi kunnskap i bruk av digitale verktøy for å hente inn informasjon, i planleggingen av aktiviteter i dokumentasjon og rapportering.

Obligatorisk deltakelse og fysisk aktivitet
Det er obligatorisk deltakelse på alle ekskursjoner og i basisgruppearbeid. Studiet stiller store krav til deltakelse og medansvar. Det forutsettes at studentene arbeider aktivt med oppgaver på egen hånd og i grupper. Det forutsettes også at studentene er i god fysisk form.

Kostnader
Kostnader i forbindelse med ekskursjoner må betales av studentene, ca. 9000,-.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til samtlige emner i studiet. Deltakelse i praktiske deler som gruppearbeid/ekskursjoner/turer, frammøtekrav samt godkjente rapporter/oppgaver er en betingelse for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

 

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene skal gjennom studiet jobbe med en fordypningsoppgave tilsvarende et forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til trenerrollen og idrett, se emnebeskrivelse og semesterplan for mer informasjon.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • HiØs utvalg for utdanningskvalitet gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA 2).
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

Studentene får løpende tilbakemelding på hvordan de ligger an i forhold til faglige målsettinger. Det skal gjennomføres en obligatorisk veiledningssamtale med hver enkelt basisgruppe i hvert semester.

 

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Det er avsluttende eksamen i hvert emne. Vurderingsordningene er varierte og lagt opp slik at studenten blir eksaminert både individuelt og i gruppe, skriftlig og muntlig.

Det benyttes både karakterskala A-F samt Bestått/Ikke bestått.

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon om eksamen og sensurordning.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:04:17