Hvorfor velge dette programmet?

Samfunnet og helsevesenet vårt har stort behov for spesialister med kunnskap og forståelse for pasienter som trenger akutt behandling for sykdommer eller skader, og som har kompetanse i nye behandlingsmetoder innen intensivmedisin og intensivsykepleie.

Innhold i studiet

Studiet gir deg en avansert sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin, samt fordype deg i akuttsykepleie som fag og yrkesutøvelse.

Som student på denne videreutdanningen får du kompetanse i bruk av legemidler i forbindelse med akuttsituasjoner og livredning i spesialisthelsetjenesten primært, samt innsikt i nye behandlingsmetoder innen intensivmedisin og intensivsykepleiefaget.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Videreutdanningen gjennomføres som et heltidsstudium over tre semestre og studiet er organisert i tre emner som inneholder teoretiske og kliniske studier. Alle emner er obligatoriske og må tas i oppsatt rekkefølge.

Som student vil du arbeide med konkrete reelle pasientcase og oppgaver  gjennom hele studiet.

Studiemiljø

Vi har små klasser på rundt 10 – 15 studenter og vi har et godt utviklet læringsmiljø.

Undervisningen er variert og gis gjennom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstreninger, simuleringer, skriftlige oppgaver, seminarer og selvstudier.

Femti prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet praksis innen intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder.

All ferdighetstrening og simuleringsaktivitet vil foregå i vårt topp moderne senter for simulering og innovasjon som ligger i høgskolens lokaler på studiestedet i Fredrikstad.

Alle lærerressurser som er tilsluttet studiet har profesjons-, fag- og forskningskompetanse rettet mot akuttmedisin/intensivmedisin/kardiologi og intensivsykepleie.