Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad og Halden. Mer informasjon om studiested framgår av emnebeskrivelsene.

Studieplan for Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse (2012–2015)

Informasjon om studiet

Studiet gir unike utviklingsmuligheter gjennom å fremme skaperglede og handlingskraft. Studentene tilføres lidenskap og vinnerinstinkt som vil være til stor nytte i arbeidslivet.

Studiet er næringslivsrettet og fungerer ypperlig for de som raskt ønsker å komme i posisjon for å ta ansvar enten i en krevende jobb, eller i egen bedrift. Både næringsliv og offentlig forvaltning er i stadig endring og omstilling. Behovet er derfor stort hva gjelder kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon og prosjektledelse. Nyskaping og entreprenørskap i nye og eksisterende virksomheter er nøkkelen til utvikling av produkter og tjenester, og dermed økt verdiskaping i samfunnet. Behovet for endringskompetanse framgår også av regjeringens strategiske plan.

Målet med studiet Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse er å utdanne yrkesutøvere som behersker innovasjon og prosjektledelse og dermed kan bidra til økt verdiskaping gjennom entreprenørskap både i nye og eksisterende virksomheter.

Høgskolen samarbeider med Stiftelsen Østfoldforskning og innen Oslofjordalliansen (Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold). Det tette samarbeidet med næringslivet i regionen skjer både gjennom forelesere fra næringslivet og studentprosjekter i bedrifter.

Programmets emneportefølje består av emner fra både Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad (150 studiepoeng) og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag i Halden (30 studiepoeng). 

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Etter fullført og bestått studium oppnår studentene graden Bachelor i innovasjon og prosjektledelse.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har:

 • bred kunnskap om innovasjons- og entreprenørskapsutvikling i eksisterende og etablerte virksomheter
 • grunnleggende kunnskap om organisasjons- og prosjektstrukturer for innovasjon og entreprenørskap
 • kjennskap til næringsliv og offentlig virksomhet
 • kunnskap om bruk av informasjonskilder og referanseteknikk

Ferdigheter
Kandidaten har:

 • kompetanse til å drive, styre og lede innovasjons- og entreprenørskapsutvikling
 • kompetanse til effektivt, målrettet og selvstendig å kunne tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter - både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av søk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon
 • kompetanse til å drive resultatorienterte prosjekter

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • er resultatorientert og selvstendig
 • takler utfordring og press
 • har grunnlag for forståelse av vitenskapsteori og metode
 • har innsikt i relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse

Opptak

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

1. studieår: grunnleggende innovasjons- og prosjektemner, enkelte økonomi- og matematikk-/statistikkemner og tverrfaglig prosjekt som arbeidsform
2. studieår: videre fordyping i innovasjons- og prosjektemner, risikoledelse og logistikk
3. studieår: spesialisering i produktutvikling, innføring i markedsføring og bacheloroppgave

Undervisningen gis ved studiestedene Fredrikstad (150 studiepoeng) og Halden (30 studiepoeng).

Undervisningen i innovasjons- og prosjektfagene er knyttet tett opp til forskermiljøene i regionen gjennom lærernes forskningsprosjekter, ved at forskere utenfor institusjonen bidrar i undervisningen og at studenter i noen grad kan knyttes til forskning gjennom sine prosjektarbeid. 

Organisering og læringsformer

Studieprogrammet er i stadig utvikling og speiler på mange måter samfunnsutviklingen. Gjennom undervisningsopplegget tilegner studentene seg en utpreget løsningsorientert holdning.

Mange av oppgavene som studentene skal igjennom i løpet av studiet er teambaserte. Studenten skal innta ulike roller og får innføring i hvordan man jobber effektivt i team.

Studentene skal løse mange utfordrende oppgaver i løpet av studiet. Disse kan gjennomføres både i innland og utland.

I studiet benyttes i stor grad prosjektbasert undervisning med veiledning og seminar hvor studentene presenterer eget arbeid. I løpet av studiet skal studenten utvikle kompetanse innen vitenskapsteori og metode. Samarbeid med næringslivet i regionen er sentralt i undervisningen.

For fleksibilitet i undervisningen kan videokonferanse eller lignende benyttes.

 

Bruk av bibliotek
Biblioteket bidrar til å utvikle studentens informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om biblioteksundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av bibliotekets undervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse.

Bruk av IKT
Høgskolen har egne datarom for studentene, og det forventes at studenten har ferdigheter i tekstbehandling.

Fronter brukes som elektronisk læringsplattform, og det forventes at studenten selv tar ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til undervisningsmateriell og informasjon som legges på nettet.

Arbeidskrav
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, og er beskrevet nærmere i emnebeskrivelser og undervisningsplaner.

Arbeidskrav som ikke er utført eller innlevert til frist gitt i undervisningsplan, eller etter avtale med faglærer, vil ikke bli godkjent.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studenters deltagelse i ansattes FoU-prosjekter kan gjennomføres ved oppgaver knyttet til aktuelle tema i studiet og/eller i studiets bacheloroppgave (30 studiepoeng) i 6. semester.

Avdeling for ingeniørfag har følgende definerte satsningsområder for forskning og utvikling FoU:

 • Energi og miljø
 • Materialteknologi
 • Innovasjonsprosesser

 

Internasjonalisering

Studentene kan velge å ta bachelorprosjekt ved en samarbeidende institusjon i utlandet. Utvekslingen bør ha en varighet på minimum 3 mndr.

Høgskolen i Østfold har følgende aktuelle samarbeidspartnere:

 • Frankrike: L'universtitè d'Orleans - IUT de I'Indre
 • Spania: La Universidad de Castilla-la Mancha
 • Italia: Istituto di Radioastronomia, Bologna
 • USA: University of North Dakota
 • Kina: Shijiazhuang University of Economics
 • Australie: Queensland University of Technology (QUT)

Mer informasjon finnes her: http://www.hiof.no/nor/avdeling-for-ingeniorfag/internasjonalisering?lang=nor

Internasjonale studenter med en bachelor innenfor relevante fagområder (teknologi-, helse- eller kulturfag) kan oppnå graden Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse gjennom å ta et sett av utvalgte emner i studieprogrammet.

Avdelingens internasjonal koordinator, Hong Wu (hong.wu@hiof.no)  kan kontaktes for nærmere informasjon.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at studentene deltar i evaluering av studiene. Det gjennomføres evalueringer (EVA) på forskjellig nivå og områder:

EVA 1:
evaluering av studiemiljøet, som iverksettes av høgskolens læringsmiljøutvalg.
EVA 2:
evaluering av studentens erfaring med eget studieprogram, som iverksettes av høgskolens studiekvalitetsutvalg.
EVA 3a:
evaluering av de enkelte emner, som iverksettes av emnekoordinator
EVA 3b:
fortløpende evaluering av lærers undervisning i emnet, som iverksettes av lærer

Studieprogrammets koordinator arrangerer jevnlige møter hvor studieprogrammets lærere og klassetillitsvalgte melder saker til diskusjon. Det skrives referater fra møtene med kopi til dekan og studieleder.

Tilbakemelding underveis

Studenten får tildelt en kontaktperson ved studieprogrammet som gir faglig veiledning og følger studieprogresjonen til studenten gjennom regelmessige samtaler.

Vurdering

Før studenten kan fremstille seg til eksamen må eventuelle arbeidskrav være godkjent.

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet og studentene blir vurdert både individuelt og i gruppe. Eksamensformer varierer og skal være egnet til å måle forventet læringsutbytte for studentene. Det gis en samlet karakter i det enkelte emnet. I de tilfeller hvor det er deleksamener i et emne må begge deleksamener være bestått for at kandidaten skal få emnet bestått. Se det enkelte emnet for detaljert informasjon om sluttvurdering.

I hovedsak benyttes bokstavkarakterer på en gradert skala fra A - F, hvor A er beste karakter, E er dårligst beståtte karakter og F betyr "ikke bestått".

I enkelte emner kan karakteren Bestått/Ikke bestått benyttes, dette vil i tilfelle fremgå av emnebeskrivelsene.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert før undervisningsstart. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Jobb og videre studier

Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse gir flere muligheter til arbeid, avhengig av interesse og fordypning i studiet. Du vil kunne etablere egen virksomhet (gründer), arbeide som produktutvikler, prosjektleder og leder på ulike nivå i etablerte virksomheter.

Bachelorgraden kan også danne basis for videre masterstudier, som for eksempel Master i Entreprenørskap og innovasjon ved Universitetet for miljø og biovitenskap, NTNUs Entreprenørskole, The Master of Science in Innovation and Entrepreneurship ved Norwegian Business School (BI), eller ved andre universiteter i inn- eller i utland.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten, 22.06.2012

Studieplanen er revidert

Studieleder Elin Gunby Kristensen, 17. juni 2012

Studieplanen gjelder for

2012-2015

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:16:56