Hva lærer du? (Vår 2022)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser

 • har avansert kunnskap om selvkritiske emosjoners rolle for psykisk helse og sosiale relasjoner

 • har avansert kunnskap om ulike psykologiske mestringsstrategier, og hvordan disse påvirker pasientens håndtering av sin psykisk helse og deres sosiale relasjoner

 • har inngående kunnskap til hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger

 • har inngående kunnskap om etikk, lover og forskrifter som regulerer bruk teknologi, for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade og/eller funksjonstap

 • har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens oppbygning, organisering, rammer og styring, og om relevant lovverk

 • har inngående kunnskap om pasienters og pårørendes mulige reaksjoner og behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt perspektiv

 • har inngående kunnskap om stigmatiserende prosesser blant befolkningen og hjelpeapparat, med spesielt fokus på hvordan sosio-økonomiske forhold og kulturell bakgrunn påvirker pasienters opplevelse av psykisk helse- og rusomsorg

 • kan analysere faglige, pedagogiske, organisatoriske, og samfunnsmessige problemstillinger innenfor helsetjenesten

 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helseteknologiske løsninger

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger

 • har bred kunnskap om hvordan aktuell livssituasjon, livsstil, sosioøkonomiske forhold, språklig og kulturell bakgrunn påvirker helse, sykdom, behandling og sykepleie innen psykisk helse og rusomsorg

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere yrkesutøvelsen i lys av relevante etiske teorier og prinsipper

 • kan analysere og forholde seg kritisk til sammensatte og komplekse pasientsituasjoner innen psykisk helse og rusomsorg og foreslå relaterte sykepleierfaglige tiltak

 • kan analysere, identifisere og vurdere stigmatiserende prosesser som foregår innen helsepersonells behandling av pasienter

 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner, og til å veilede sykepleierstudenter under utdanning

 • kan bruke relevante metoder for å vurdere pasientsikkerhet, behov for forbedring av tjenestene og bruk av teknologi

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres kompetanse

 • kan anvende kommunikasjon og samhandling for å støtte pasienten i å ta velinformerte beslutninger for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet, og for å sikre at pasienter, brukere og pårørendes medbestemmelse og autonomi ivaretas

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og når disse bør involveres

 • kan anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap om stigma, emosjoner og mestringsstrategier for å løse faglige problemstillinger innen psykisk helse og rus

 • kan anvende kunnskapsbaserte og helsepedagogiske metoder for involvering i beslutninger som omhandler pasienten, vise forståelse for kompleksiteten i pasientmedvirkning og kunne bidra til økt pasientmedvirkning i tjenestene med spesielt fokus på psykisk helse og rusomsorg

 • kan vurdere og bidra til at implementering av teknologi er faglig forsvarlig og til forsvarlig bruk av medisinsk teknisk utstyr i samarbeid med pasient og pårørende

 • kan kritisk vurdere og bidra til nytenkning om hensiktsmessigheten og anvendelsen av digitale og teknologiske løsninger i helsetjenesten

 • kan bidra til koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og sektorer for å medvirke til helhetlige pasientforløp og pasientsikkerhet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:12:45