Om studiet

Pasienter i kommunehelsetjenesten er sykere og har mer komplekse sykdomsbilder enn før, behandlingen som tilbys er mer avansert og spesialisert. Sammen med økende bruk av teknologi stiller denne utviklingen høye krav til sykepleieres kliniske kompetanse.

Dette studiet er sammensatt av to emner som inngår i Masterstudium i klinisk sykepleie - studieretning avansert klinisk allmennsykepleie ved HiØ.

Bestått emne vil kunne godskrives inn i en mastergrad ved senere opptak til dette masterstudiet.

Studieretningen Avansert klinisk allmennsykepleie reguleres av forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.01.2020. Fullført og bestått masterstudium kvalifiserer til spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie.

Innhold i studiet

Studiet består av to emner:

Emnet fokuserer på digitale verktøy og helseteknologi som har en sentral funksjon i dagens og fremtidens helsetjenester, med fokus på samhandling og pasientsikkerhet. Emnet gir økt teknisk og ikke-teknisk handlingskompetanse.

Emnet fokuserer på psykologiske, sosiale og helsemessige utfordringer mennesker med rusproblematikk og deres nærmeste opplever i sine livssituasjoner, stigma knyttet til disse samt selvkritiske emosjoner og mestringsstrategier. Emnet vil gi inngående kunnskaper om hvordan hjelpeapparatet best mulig kan foreta informerte beslutninger i sitt arbeid, mens de samtidig ivaretar sine pasienters og pårørendes verdighet.

Studiemiljø

Studiet er samlingsbasert med undervisning fordelt på fire fysiske samlinger på totalt 8 dager. Samlingene vil i hovedsak være på campus, men noe av undervisningen vil kunne foregå digitalt. Det vil legges opp til fleksible digitale undervisnings- og læringsaktiviteter mellom samlingene.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høgskolens SimFredrikstad, hvor vi kan tilby en autentisk øvingsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre. 

Publisert 15. okt. 2021 14:05 - Sist endret 26. nov. 2021 12:17