Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Mastergrad i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • kunnskap om teoretiske perspektiver på tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren
 • bred oversikt over aktuelle problemstillinger knyttet til tverrfaglig samarbeid
 • innsikt i samfunnsmessige, organisatoriske og relasjonelle forhold som virker inn på tverrfaglig samarbeid
 • evne til kritisk refleksjon over organiseringen og tjenesteytingen i helse- og sosialsektoren
 • kompetanse til å igangsette og videreutvikle helhetlige tjenestetilbud
 • kunnskap om ulike informasjonskilder

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende tverrfaglig samarbeid
 • initiere og videreutvikle helhetlige tjenester i samarbeid med andre
 • gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid
 • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende dem i arbeidet med faglige problemstillinger på feltet
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å styrke det tverrfaglige samarbeidet i helse- og sosialsektoren

Generelle kunnskaper

Kandidaten kan

 • kommunisere og diskutere problemstillinger om tverrfaglig samarbeid med aktørene i helse- og sosialsektoren
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • bidra aktivt til nytenkning og innovasjonsprosesser innen helse- og omsorgssektoren
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:11:14