Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Musikk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) (2019–2020)

Informasjon om studiet

Studiet er valgfag i 4. studieår i Grunnskolelærerutdanning 5-10 (240 studiepoeng). Studieturen knyttet til norsk folkemusikk, opphold og reise, bekostes av studentene selv.

Det er krav om politiattest og tuberkulinkontroll til studiet, se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 (240 studiepoeng).

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om dei særprega lærings- og erkjenningsformene som er knytt til kunstnarleg, estetisk og musikalsk verksemd
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorar som verkar inn på utviklinga av barn og unges musikalitet, utrykksformer, kreativitet og identitet
 • har grunnleggande kunnskap om norsk og internasjonal musikk frå ulike sjangrar og musikkhistoriske epokar, om norsk og samisk tradisjonsmusikk og om musikk frå andre kulturar
 • har kunnskap om grunnleggjande musikkteori og ulike former for musikkanalyse
 • har kunnskap om korleis musikk blir brukt og integrert i ulike former for samfunnsuttrykk, t.d. i film og media og om korleis musikk kan vere eit formande element i slike samanhengar
 • har kunnskapar om musikklæraren som leiar og tilretteleggjar for musikkopplæring for trinna 5-10
 • har kunnskap om musikkfaget si historie og rolle i samfunnet, læreplanar i faget og faget si læreplanhistorie
 • har solid kunnskap om analoge og digitale læringsressursar og læringsmateriell som er utvikla til bruk i skolefaget på 5.- 10. trinn og til uformelle læreprosessar utanom skolen, t.d. på internett, og kunne vurdere desse kritisk
 • har kunnskap om kjenneteikn på eit mangfaldig og inkluderande læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for trinna 5-10
 • har solid kunnskap om musikkteori og om musikalsk sjanger-, komposisjons-, og formlære, og om representativ musikk frå ulike tider og i ulike kulturar
 • har kjennskap til historia til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitskaps- og utøvingsfag
 • har kunnskap om musikk og følelseskunnskap og om ulike sider ved musikkens verknad på sinn og kropp, særleg med vekt på musikalsk ungdomskultur

Ferdigheiter
Studenten

 • kan synge og bruke stemma på varierte måtar, uttrykke seg musikalsk og meiningsfullt på eige hovudinstrument og akkompagnere song på piano, gitar eller anna akkordinstrument
 • kan danse til og med musikk og meistre eit representativt utval av tradisjonelle og moderne dansar frå ulike kulturar til bruk i musikkundervisning på trinna 5-10
 • kan leie og instruere song-, samspel- og danseprosessar med medstudentar og med elevar på trinna 5-10
 • kan lytte aktivt og reflekterande til eit representativt utval av musikk frå ulike sjangrar, historiske periodar og ulike kulturar
 • vise kunnskap om musikken gjennom bruk av musikkanalyse og gjennom verbale så vel som andre kunstrelaterte uttrykksformer, t.d. dans/rørsle og drama
 • kan komponere musikk på varierte måtar, improvisere med instrument og stemme og kunne leie improvisasjons- og komposisjonsprosessar for elevar på trinna 5-10
 • kan bruke analoge og digitale musikkinstrument og tekniske og elektroniske hjelpemiddel med tanke på musikalsk skaping, formidlingsverksemd og musikkproduksjon
 • kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metodar og læringsmateriell som over tid er utvikla i skolefaget musikk for trinna 5-10
 • kan leggje til rette for musikalsk opplæring og utvikling for elevar med spesielle evner eller vanskar
 • kan gjennomføre tilpassa opplæring for elevar med ulik bakgrunn, ulike føresetnader og interesser
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosessar knytt til musikk, dans/rørsle og skolekonsertar for trinna 5- 10 og drøfte korleis skolen og samfunnet kan leggje til for slike opplevingar som del av musikkopplæring
 • kan framføre et variert repertoar av song og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, åleine, og i samspel med andre, i grunnskolen og på andre opplæringsarenaer
 • kan improvisere, komponere, arrangere og produsere, utøve og leie, og framføre musikk på konsertar og i andre offentlege rom
 • kan vise eit godt utvikla musikkgehør som kan danne grunnlag for musikalsk forståing, eiga musisering og skaping
 • kan notere eigne komposisjonar og leggje til rette for musikalsk materiale for ulike framføringsføremål og for musikkundervisning og læreprosessar på trinna 5-10
 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det fleirkulturelle samfunnet med særleg vekt på samspelet mellom musikalsk ungdomskultur og musikktradisjonar frå ulike kulturar
 • kan drøfte kva rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikk- og danseopplæring av elevar på 5.-10. trinn og kva for verknad slike erfaringar kan ha for musikkopplæringa på skolen
 • kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teori om estetikk og kulturutvikling
 • kan vurdere, analysere og delta i varierte fagdidaktiske forskings- og utviklingsprosessar

Generell kompetanse
Studenten

 • kan initiere fagleg samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i fleirfaglege tema- og prosjektarbeid i sine framtidige yrkesroller
 • har innsikt i og kan drøfte musikkens rolle som identitetsskapar, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolekvardagen og i eit fleirkulturelt samfunn
 • kan aktivisere og stimulere elevane si evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ei heilskapleg musikkopplæring i samarbeid med skolen sine samarbeidspartnarar, i tråd med gjeldande læreplanen for grunnskolen
 • kan vurdere ulike verktøy for elevvurdering i musikkfaget og samanlikne med tilsvarande for andre fagområde, og kommunisere grunnlaget for vurdering til elevar, føresette, kollegaer og skoleleiing

Opptak

Ingen krav ut over opptakskravet til Grunnskolelærerutdanningen 5-10 (240 studiepoeng).

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av følgende obligatoriske emner, alle på 15 studiepoeng:

Musikk 101: Musikkteoretisk grunnlag, dans, lytting og refleksjon (5-10)
Musikk 102: Musisere, undervise og lytte (5-10)
Musikk 201: Lytte, forstå, utøve og reflektere (5-10)
Musikk 202: Utøve, lytte, skape og forstå (5-10)

I alle emnene knyttes fagdidaktikk til alle temaene. Sentrale områder som grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, flerkulturelle og samiske perspektiver, samt vurdering står sentralt i emnene.

Se studiemodell under, og emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Emnene er praktisk-teoretiske. Arbeidsformene er forelesninger, gruppebasert arbeid og individuelt arbeid. Undervisningen er obligatorisk og bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Biblioteket skal bidra til studentens informasjonskompetanse, dvs. evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon.

IKT vil bli brukt som en integrert del av studiet både som kommunikasjonsmiddel og som innholdsmessig ressurs.

Det vil bli gitt tilbakemeldinger på studentens progresjon og arbeid underveis i hvert semester.

Vurderingsformer
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Studiet har både skriftlig, muntlig og praktisk eksamensform, og det benyttes interne og eksterne sensorer.

Man benytter en gradert karakterskala fra A-F.

Se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Praksis

Veiledet praksis inngår i studiet og oppgaver i faget knyttes til praksis. Se mer informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det blir vektlagt kunstnerisk utviklingsarbeid i form av konsert og prosjektarbeid.

Internasjonalisering

Det legges til rette for kontakt med tilsvarende utdanningsinstitusjoner i andre land og for utveksling av lærere og studenter som ønsker å arbeide spesielt med internasjonale spørsmål knyttet til utdanning og læring. Integrering av studier i utlandet kan skje ved at hele eller deler av studiet kan bestå av studier i utlandet. Forutsetningen er at det foreligger en forhåndsgodkjenning fra vår institusjon, basert på kriteriene i de nasjonale retningslinjene.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 22. mars 2018

Studieplanen er revidert

Studieleder Jarl Hagen, 18. februar 2019

Studieplanen gjelder for

2019-2020

Studieprogramansvarlig

Avdeling for lærerutdanning.
Studieleder Jarl Hagen
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:11:59