Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden og Fredrikstad, se emnebeskrivelser.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
studieleder Alf Rolin og programkoordinator Geir Luthen.

Studieplan for Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) (2018–2019)

Informasjon om studiet

Studiet er utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i Østfold (HiØ) og høgskoler som nå er en del av den nye Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Studiet gis i sammenheng med tiltaket Ny som lærer, veileder av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Studieplanen er i tillegg utformet for å kunne gi studietilbud til profesjonsutdanninger på det helse- og velferdsfaglige felt knyttet til Høgskolen i Østfold (HIØ), dette med bakgrunn i Universitets- og høgskolerådet (UHR) sin anbefaling om praksisveilederes veileledningskompetanse i helse- og velferdsstudiene. Med profesjonsrettet veiledning menes et spesialisert veiledningsstudium som retter seg mot profesjoner som lærere i barnehage og skoler og praksisveiledere i helse- og velferdsfaglige virksomheter. Studiet skal styrke veiledningskompetansen til fagpersoner som arbeider med veiledning av praksis-studenter og nyutdannede i omtalte profesjonsutdanninger. Et sentral mål er at den kompetente veileder skal bidra til at praksis-studenten og den nyutdannede utvikler sin egen praksisteori og profesjonsforståelse.

Som veileder er det viktig å ha kunnskap om praksis-studenten og den nyutdannedes situasjon og hvilke utfordringer som møter dem, både som enkeltindivid og som en del av en organisasjon og et kollegium. Kunnskap om ulike teknikker og verktøy innen veiledning står sentralt i studiet. Studiet skal bidra til å utvikle handlingskompetansen som veileder. Handlingskompetanse handler om å kunne planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og kritisk reflektere over en-til-en- og gruppeveiledning knyttet til profesjonsutviklingen hos den enkelte. Profesjonsetikk er et særdeles viktig og sammenbindende element i studiet.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har

 • inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for læringsprosesser i veiledning
 • avansert kunnskap om ulike tilnærminger til veiledning, strategier og metoder
 • kunnskap om veiledning knyttet til teknologi-støttede og studentaktive læringsformer

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • kritisk analysere og vurdere faglige og etiske problemstillinger knyttet til veiledning i ulike profesjonelle kontekster
 • arbeide selvstendig med veiledningens praksis og forståelse i sin profesjon
 • anvende forskningsbasert kunnskap for utvikling av egen veiledningskompetanse
 • planlegge og gjennomføre veiledning på individ- og gruppenivå, herunder også tverrfaglige grupper og nettbasert veiledning
 • planlegge og gjennomføre veiledningssamtaler om vurdering og bidra til vurdering av skikkethet

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • anvende kunnskaper om og ferdigheter i veiledning slik at det tilrettelegges for læring og utvikling i profesjon og utdanning
 • analysere og forholde seg bevisst til veiledningsetiske områder som avdekkes i profesjonsrettede veiledningsprosesser
 • bidra til nytenkning og innovasjon i sin profesjon

Opptak

1) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

2) Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

3) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Det er et krav om relevant arbeidstilknytning i minimum 50 % stilling i studietiden.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Søkeren må ha eller få en veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere eller lærere og/eller ha en praksislærerfunksjon eller praksisveileder funksjon for studenter ved helse og velferdsfag for å kunne gjennomføre studiet.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner:

  • Innføring i veiledning - teori og metode (15 studiepoeng), obligatorisk emne
  • Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng), obligatorisk emne

Målgruppen for emnet Innføring i veiledning- teori og metode, er lærere i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og praksisveiledere innen helse- og velferdstjenester.

Studenter som har bestått ett av de to valgfrie emnene tidligere kan søke om å få dette innpasset i studiet.

Studenten må ha bestått det obligatoriske emnet Innføring i veiledning- teori og metode før eksamen i det obligatoriske emnet Veiledning, profesjon og organisasjon kan avlegges.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager per semester. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i tverrfaglige basisgrupper i mellomperiodene.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, kollektive læringsprosesser og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes digital læringsplattform. Semesterplanen presiserer antall møter i tverrfaglige basisgrupper (mellomperiodene).

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være utført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Tidsbruk og arbeidsinnsats:
Totalt blir det forventet et arbeidsomfang på om lag 375 timer per 15 studiepoeng. Dette inkluderer undervisningstid, tid til for- og etterarbeid, eksamen, gjennomføring av gruppearbeid og gjennomføring av veiledningssamtaler på egen arbeidsplass.

Tilbakemelding underveis:
Studentene får tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra utviklingsarbeid/forskning, veiledning, og studiesituasjonen for øvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærer og av medstudenter på studiesamlinger og i basisgrupper.

Arbeidskrav
Det er redegjort for hvilke arbeidskrav som studentene må forholde seg til under emnebeskrivelsene. Alle arbeidskrav skal være gjennomført før studentene kan meldes opp til eksamen.

Vurdering:
Det er sluttvurdering i hvert emne. Studentene blir vurdert individuelt.

Karakterskalaen A-F benyttes, der A er beste beståtte karakter, E er dårligste karakter og F betyr ikke bestått.

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon om eksamensformer.

For mer informasjon om rammer rundt eksamen, som klagerett, sensorordning etc., se forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Studiet har praksiselementer der studentene planlegger, gjennomfører og foretar analyser av resultater fra utviklingsarbeid/forskning i yrkesfeltet. Praksiselementene er knyttet til veiledning på egen arbeidsplass. Emnebeskrivelsene presiserer arbeidet som skal gjennomføres.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene blir gjennom eksamensordning og arbeidskrav utfordret på å redegjøre for undersøkelser de selv har gjennomført på det veiledningsfaglige felt. Studentene blir også gitt en grunnleggende innføring i prinsipper for forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til veiledningsfeltet.

Internasjonalisering

Den forståelse og tilnærming til veiledning som legges til grunn i studiet vil i noen grad bli plassert i en nordisk og internasjonal kontekst. Litteraturen som blir valgt skal også speile en internasjonal orientering og forståelse av veiledningsfeltet. Utvalgte deler av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Evaluering av studiet

Studiet vil bli evaluert etter hver studiesamling og ved slutten av studiet.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Dersom du ønsker mer utdanning innenfor veiledningsfeltet, er det institusjonen det søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

Profesjonsrettet veiledning, 30 studiepoeng, gir kompetanse til ulike typer veilederfunksjoner innenfor barnehage, skole og helse- og velferdstjenester (som f.eks. kollegaveiledning og veiledning av praksis-studenter).

I rammeplaner for flere lærerutdanninger legges det vekt på at praksislærere skal ha en veilederutdanning tilsvarende minimum 15 studiepoeng (Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning, Praktisk Pedagogisk Utdanning).

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 12.01.2018

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2018-2019.

Studiemodell

Høst 2018

Vår 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:28:28