Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne som går over ett semester og omhandler følgende temaer.

  • Helsebegrepet
  • Helseatferd
  • Helsepsykologi
  • Individuelle forskjeller
  • Hva som hemmer og fremmer endring
  • Motivasjon
  • Mestring
  • Holdninger
  • Kommunikasjon

Organisering og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, selvstudier og arbeid med oppgaver. Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium med 7 samlinger.  Den første samlingen er en heldagssamling på seks timer. De seks neste fordeler seg gjennom semesteret og er hver på tre undervisningstimer. Mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper og med lesing av litteratur.

Arbeidskrav:

1. Studentene skal levere et refleksjonsnotat innen nærmere angitt frist. Maksimalt 1500 ord.
2. Studentene skal gjennomføre fremlegg i gruppe. Det kan f.eks være utformet som et rollespill.

Oppgavene kan bearbeides to ganger dersom de ikke blir godkjent første gang.

For at studentene skal kunne fremstille seg til eksamen, må arbeidskravene være godkjente senest tre uker før eksamen.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

 Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Evaluering av studiet

For at vi skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger.
Studentene skal derfor evaluere studiet ved slutten av semesteret på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt tilbakemelding på refleksjonsnotatet og fremlegget i plenum (arbeidskravene).

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Besvarelsen vurderes med gradert karaktere A - F, der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr Ikke bestått.  Eksamensbesvarelsen vurderes av to inerne sensorer.

Litteratur

Litteraturlista er satt opp pr. 16.03.11.

Det tas forbehold om endringer.

Prescott, P. og Børtveit T. Helse og atferdsendring.
2004. Gyldendal Akademisk.
ISBN: 978-82-05-31131-2.
200 sider
Mæland, J.G. Forebyggende helsearbeid.
2010. 3. utg. Tano Aschehoug.
ISBN: 978-82-15-01608-5.
Kap. 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14
69s
Espenes, G.A og Smedslund, G. Helsepsykologi 2009
Gyldendahl Akademisk

ISBN:978-82-05-39075-1

Kap: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16

190 s

Sørensen, M. og Graff-Iversen, S., (2001).
Hvordan stimulere til helsefremmende atferd? .
Type litteratur: Artikkel
I Tidsskr Nor Lægeforening , nr 6, ; 121:720-724,
4 s

Fugelli, P. og Ingstad B (2001).
Helse slik folk ser det.
4s

Albarracìn, D, Johnson, B.T, Fishbein, M og Muellerleile, P.A (2001)

Theory of Reasoned Action and Planned behavior as Models of Condome Use: A Meta Analysis

Psycholgical Bulletin 2001. Vol. 127, No 1, 142-161

19s

Hilbert, A, Winfried, R and Elmar Braechler (2008)

Stigmatizing Attitudes Toward Obesity in a Representative Population-based Sample

Obestity (2008) 16, 1529-1534

5s 

Simonsen, Arne (2005)

Hvorfor virker ikke holdningskampanjer - eller gjør de det?

Tidskriftet Mot Rusgift 74/75, 2005

9s
Arntzen, A og Sandvold, B (2010)

Forskning, nr 3, 2010; 5: 182-190

Hvordan veilede om røykeslutt

11s

 Psychological adjustment to chronic disease

Denise de Ridder; Rinie Geenen; Roeline Kuijer; Henrit van Middendorp

The Lancet; Jul 19-Jul 25, 2008; 372, 9634;

 

 Fysisk aktivitet og Helse

Helsedirektoratet 2000

IS-1011

80s

Huffman, M.H (2010)

Health Coaching

A Fresh Approach for Improving Health Outcomes and Reducing Costs

 AAOHN Journal - Vol. 58, No. 6, 2010

7s

Deci, E.L og R. M. Ryan (2008).

Facilitating optimal Motivation and Psykological Well-beeing Across life's Domains. Canadian Psychology, 49 (1), s.14-23.

9s

Sjöberg, L. (2003).

Neglecting the Risks: The Irrationality of Health Behavior and the Quest for La Dolce Vita. European Psychologist, 8 (4), s.266-278

12s

Wilson, P.M; D. E. Mck og K. P. Grattan (2008).

Understanding the Motivation for Exercise: A self- Determination Theory perspective. Canadian Psychology, 49 (3), s.250-256

6s

Gale, C, Batty, D og Deary, J (2008)

Locus of Control at Age 10 Years and Health Outcomes and Behaviors at Age

30 Years: The 1970 British Cohort Study

Psychosomatic Medicine 70:397-403

6s

(Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle
Helsedirektoratet, 2010. Rapport IS-1846
Lenke: Fulltekst fra Helsedirektoratet.no)

 

 

Studiemodell

Høst 2011

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2020 03:34:55