Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.

Studieplan for Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) (Vår 2020)

Informasjon om studiet

Studiet er et oppdragsstudium for Arbeids- og velferdsdirektoratet, ta kontakt med HiØ VIDERE www.hiof.no/videre for nærmere informasjon.

I nyere satsing i arbeids- og velferdsforvaltingen skal brukere med sammensatte bistandsbehov gis tettere, enklere og bedre individtilpasset tilbud i den arbeidsrettede oppfølgingen (Meld.St.33: NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet). Supported Employment er en inkluderingsprosess/en metodisk tilnærming som bygger på prinsippene lønnet arbeid, ordinært arbeid og tidsubegrenset bistand, med utgangspunkt i empowerment og brukers eget ønske (EUSE 2010). Studiet vil gi studentene kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av Supported Employment (SE) som metodisk tilnærming for arbeidsinkludering av brukere med sammensatte bistandsbehov.

Gjennom studiet vil studentene få kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan individuelle utfordringer kan påvirke møtet med arbeidslivet. Studiet vil sette fokus på hvordan arbeidsgivere er viktige samarbeidspartnere mot målet om økt arbeidsinkludering. Hvordan samarbeide for å skape gode relasjoner til arbeidsgivere, og andre velferdsaktører for å nå målet om ordinært lønnet arbeid.

Målgruppen for studiet er ansatte i NAV som enten er jobbspesialist gjennom tiltaket IPS eller Supported Employment, eller tilsatt i et prosjekt som jobber med arbeidsinkludering - eller er veileder som bruker Supported Employment i oppfølgingen av en definert målgruppe.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om

 • viktigheten av inntektsgivende arbeid og dets verdi og betydning i samfunnet

 • situasjonen i det norske arbeidsmarkedet og hvordan dette kan få betydning for inkludering av personer med sammensatte bistandsbehov

 • teoretiske perspektiver på inkludering og utestenging fra arbeidslivet

 • Supported Employment (SE) og Individual Personal Support (IPS) som metodisk tilnærming og hvordan disse kan bidra til å øke mulighetene for inkludering av personer med sammensatte bistandsbehov i det ordinære arbeidsmarkedet

 • inkluderingskompetanse og bruk av ordinært arbeidsliv som mål og virkemiddel

 • nyere litteratur og forskning innenfor SE/IPS og kan på bakgrunn av dette reflektere over faglige problemstillinger i egen praksis

Ferdigheter

Kandidaten kan:                                 

 • anvende Supported Employment (SE) som metodisk tilnærming til arbeidsinkludering

 • anvende ulike metoder for å etablere anerkjennende relasjoner i samarbeid

 • anvende ulike strategier i samarbeid med arbeidstaker, arbeidsgiver og aktuelle samarbeidspartnere for å fremme muligheter for arbeidsinkludering

 • gjennomføre litteratursøk for å finne og kritisk vurdere, nyere forskning om metoder som kan fremme og hemme arbeidssøkeres muligheter på arbeidsmarkedet

 Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge, gjennomføre og systematisk evaluere bruk av SE som metode for arbeidsinkludering overfor brukere med sammensatte bistandsbehov

 • kritisk vurdere hvordan forhold på individ-, gruppe- og samfunnsnivå kan påvirke muligheter for arbeidsinkludering

 • kritisk drøfte faglige problemstillinger knyttet til arbeidsinkludering

 • reflektere over egen yrkesutøvelse og kan justere denne i tråd med resultater fra nyere nasjonal og internasjonal litteratur og forskning

Opptak

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om tilsetting ved NAV som jobbspesialist, eller veileder som jobber med arbeidsinkludering støttet av Supported Employment.

 

Deltagere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis. Krav om tilsetting ved NAV som jobbspesialist, eller veileder som jobber med arbeidsinkludering støttet av Supported Employment, gjelder også for kursdeltakere.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet omhandler følgende temaområder:

-        Inkludering i arbeidslivet
-        Utenforskap fra arbeidslivet
-        Arbeidsmarked og NAV
-        Supported Employment
-        Placement-support
-        Supported Employment og IPS
-        Veiledning og samarbeid med arbeidssøker, arbeidsgiver og andre velferdsaktører
-        Refleksjon over egen yrkesutøvelse
-        Nyere forskning og kritisk vurdere nyere forskning om metoder for arbeidsinkludering

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med til sammen fire samlinger.
Første samling vil være på tre dager, de neste tre samlingene vil være på to dager.
Hver samlingsdag varer ca. 6 timer. Forventet arbeidsinnsats for studenten er ca. 400 timer.

Studiet vil benytte ulike arbeidsformer for å utvikle kunnskaper og ferdigheter i arbeidsinkludering: Forelesning, seminar, veiledning, simulering, selvstudier og individuelle arbeidskrav, gruppearbeid og interaktive læringsplattformer.

Studiet vil bli organisert med klasseundervisning, forelesninger, gruppearbeid og seminar. Det vil gjennomføres tre undervisningsøkter i Senter for simulering og innovasjon (SSI) ved Høgskolen i Østfold der alle må delta i simulering. Mellom hver samling skal den enkelte student gjennomføre øvelse/trening i bruk av SE-metodikken i egen praksis.

Bibliotekansatte bidrar med undervisning i informasjonssøk, referanseteknikk og kildekritikk.

Arbeidskrav

 1. Obligatorisk fremmøte til undervisning, minimum 80 %.

 2. Tre individuelle logger (maksimum 1500 ord), knyttet til egen praksis.
  Loggene må være levert til fastsatte frister, gitt av faglærer.

 3. Gjennomføring av tre simuleringer ved Senter for simulering og innovasjon ved Høgskolen i Østfold (SSI). Det er krav om 90 % tilstedeværelse i simuleringene.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen eller få utstedt kursbevis.

Vurdering
Hjemmeeksamen, individuell skriftlig over 5 dager, etter nærmere retningslinjer.
Besvarelsen skal være på maksimum 2500 ord.

Besvarelsen vurderes etter karakterregel A - F, hvor A er beste karakter og F ikke bestått. Besvarelsen sensureres av en intern og en ekstern sensor eller to interne sensorer. 

Plagiatkontroll: Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk.
Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Det er ingen praksis i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet. Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egne vurderinger.

Internasjonalisering

Kulturelt mangfold og betydningen av kulturkunnskap i arbeidsinkludering er et tema i studiet. I tillegg vil det være internasjonal litteratur i pensum.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 29.05.19.

Andreassen, T. & A.C. Bergene (2011.) Forpliktelse, omsorg eller nytte - arbeidsgiveres inkluderingsansvar og forventninger til NAV». Søkelys på arbeidslivet, nr.4 s. 317-334 (17 s.)
https://www.idunn.no/spa/2011/04/art04 

Andreassen, T. og K. Fossestøl. (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk - Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for Samfunnsforskning, nr. 2 s. 174-202. (8s.)
https://www.idunn.no/tfs/2014/02/utfordrende_inkluderingspolitikk_-_samstyring_for_omforming

Antonovsky, AA. (2012). Helsens mysterium: den saltoene modell. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1 og 2, s. 25-54 (29 sider).

Arbeids- og sosialdepartementet. (2016). NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet, Meld. St. 33 (2015-2016). Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet. (82s.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/ 

Bond, G. R., R. E. Drake & K. Campbell. (2016). Effectiveness of individual placement and support supported employment for young adults." Early Intervention in Psychiatry, 10 (4): 300-307. doi: 10.1111/eip.12175. (7s.) https://www.sjdr.se/articles/10.1080/15017419.2016.1222306/

Callahan, M., C. Griffin og D. Hammis. (2011). Twenty years of employment for persons with significant disabilities: A retrospective. Journal of Vocational Rehabilitation, 35 (3): 163-172. doi: 10.3233/JVR-2011-0565. (9s.)
http://griffinhammis.typepad.com/Kansas_Employment_Support_Digital_Library/20%20years.pdf

Callahan, M.( 2009). Supported Employment/Customized Employment Matrix: The distinction between demand employment and a customized relationship . A White Paper. Gautier, MS: Marc Gold & Associates. (7s.) https://static1.squarespace.com/static/57fa78cd6a496306c83a2ca7/t/5830f53737c581f75768da65/1479603511328/Supported+Employment+Customized+Employment+Matrix.pdf 

Cimera, Robert Evert. 2016. "A comparison of the cost-ineffectiveness of supported employment versus sheltered work services by state and demographics of program participants." Journal of Vocational Rehabilitation, 45 (3): 281-294. doi:10.3233/JVR-160829 (13 s.).

Collett, D.L. og A. Bragdø (2016.) Lindesneslosen - et individuelt oppfølgingsprosjekt blant utsatt ungdom. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13 (1): 171-177. (6 s.) https://www.idunn.no/tph/2016/01-02/lindesneslosen_-_et_individuelt_oppfoelgingsprosjekt_blant_u 

European Commission Justice (2011). Compendium of good practice. Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA 2011. Luxembourg: Publications Office of the European Union. (45 s.) file:///C:/Users/eh/AppData/Local/Temp/Supported_employment_study.compendium_good_practice_en.pdf 

European Union of Supported Employment (2010). European Union of Supported Employment: Verktøykasse. Nord-Irland: European Union of Support Employment/Leonardo da Vinci Partnership. (115 s.) http://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010-Norwegian.pdf 

Frøyland, K. (2015). "Å stå langt frå arbeid» - Refleksjonar og førestillingar om kven som kan jobbe. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12 (4): 307-316. (9 s.) https://www.idunn.no/tph/2015/04/aa_staa_langt_fraa_arbeid_-_refleksjonar_og_foerestillingar_o 

331.59 In
Frøyland, K. og Spjelkavik, Ø. (red). (2014). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Oslo: Gyldendal. (200 s).

Frøyland, Kjetil. 2016. "Applicability of IPS principles to job inclusion of vulnerabele youth." Journal of Vocational Rehabilitation, 45 (3): 249-265. (16 s.) (Se Canvas).

Frøyland, Kjetil. 2017. "Sentrale kvalitetar i arbeidsinkludering av sårbar ungdom, slik ungdom sjølv og arbeidsgivarar opplever det." Tidsskrift for undomsforskning, 17 (2): 3-26. (24 s.) (Se Canvas).

Gjersøe, H. (2016). Vurdering av arbeidsevne i NAV: «Et spørsmål om kunnskap?» SoSiologi i dag, årgang 46, nr. 1/2016 9-31(22).
file:///C:/Users/eh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K76RV9ZK/Gjersøe2016a.pdf 

Glamminge, H. & L. Kleppe (red) 2019: Arbeidsinkludering i sosialt arbeid (Utgis sommeren 2019) ca. 150 s.

Gustafsson, J., J.Peralta. og B. Danermark (2013). The employer's perspective on Supported employment for people with disabilities: Successful approaches of Supported employment organizations.
Journal Of Vocational Rehabilitation, 38 (2): 99-111. doi: 10.3233/JVR-130624. (12 s.) http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15017419.2013.785976?needAccess=true. 

Haug, E., B.E. Nilsen, E. Tangnæs og K.M. Paulsen (2017). Praksis og Kunnskapsutvikling i NAV-kontor, Sluttrapport fra KLAR-prosjektet. Fredrikstad HIØ 2017 (50 s.).
file:///C:/Users/eh/AppData/Local/Temp/Sluttrapport%20PKU%20Klarprosjektet,%20HiØ%202017.pdf

361.65 Ar
Hernes, T., I. Heum og P. Halvorsen(red.)(2012): «Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge». Gyldendal Akademiske Oslo. (150 s.)

Ivarsson, B. H., Ortiz, L. & Wirbing (2015). MI. Motiverende samtaler. En praktisk håndbok for sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. (91s.)

Kalstø, Å. M., M. Bråthen og J. Sørbø (2011). Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år? Arbeid og velferd , nr. 1, s. 11-23. 12 s. https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/hvordan-g%C3%A5r-det-med-de-som-har-v%C3%A6rt-arbeidss%C3%B8kere-i-2-%C3%A5r;cmsnavno_JSESSIONID=5qIDNeK5-mNUhPOoB7vVHJPC

Leticia San Martín-Rodríguez, Marie-Dominique Beaulieu, Danielle D'Amour & Marcela Ferrada-Videla.(2005). The determinants of successful collaboration: A review of theoretical and empirical studies, Journal of Interprofessional Care, 19:sup1, 132-147, DOI: 10.1080/13561820500082677 To link to this article: https://doi.org/10.1080/13561820500082677 (15s.)

Lippestad, J.W. og S. Steihaug. (2015). Hva mener mennesker med en schizofrenidiagnose er viktig for å komme i arbeid? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11 (3): 217-228. (11 s.) https://www.idunn.no/tph/2015/03/hva_mener_mennesker_med_en_schizofrenidiagnose_er_viktig_fo?languageId=2

Maximova, T. (2019). Kvalifiseringstiltak for innvandrere og muligheter for Supported Employment. 12 s.
https://www.idunn.no/spa/2019/01-02/kvalifiseringstiltak_for_innvandrere_og_muligheter_for_supp

Mueser, K. and J. Cook. (2016). Why can't we fund supported employment? Psychiatric Rehabilitation Journal, 39 (2): 85-89. doi: 10.1037/prj0000203. (4 s.)
http://psycnet.apa.org/fulltext/2016-27589-001.html

Parent, W. (2004). Supported and Customized Employment . Kansas: GLADNET Collection/Cornell University IRL School. (20 s.). http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1459&context=gladnetcollect

Spjelkavik, Ø., B. Hagen & K. Härkäpää. (2011). Supported employment i Norden. AFI-rapport 3/2011. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (63 s.)
https://evalueringsportalen.no/evaluering/supported-employment-i-norden

Sadeghi, T. & Silje B. Fekjær (2018). Frontline workers' competency in activation work. International Journal of Social Welfare. (12s). ISSN 1369-6866 DOI: 10.1111/ijsw.12320 Int J Soc Welfare 2018 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12320

Svendsrud, A. (2015). Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4, s. 71-93 (22 s.). (Se Canvas).

Swanson, S., D. Becker.,& G.Bond (2013): "Job development Guidelines in Supported Employment. Psychiatric Rehabilitation Journal, 36 (2): 122-123. (Se Canvas).

Terum, L. I. & J. T. Jessen (2015). Den tvetydige aktiveringen. Tidsskrift for velferdsforskning. r. 2, s. 96-109. (13s). file:///C:/Users/eh/Downloads/1245804%20(1).pdf

Tilson, G. & M. Simonsen (2013). "The personnel factor: Exploring the personal attributes of highly successful employment specialists who work with transition-age youth." Journal of Vocational Rehabilitation, 38 (2): 125-137. doi: 10.3233/JVR-130626. (12 s.) https://www.researchgate.net/publication/286969489_The_personnel_factor_Exploring_the_personal_attributes_of_highly_successful_employment_specialists_who_work_with_transition-age_youth

Wehman, P. (2012). "Supported Employment: What is it?" Journal of Vocational Rehabilitation, 37 (3): 139-142. doi: 10.3233/JVR-2012-0607. (3 s.)
http://www.worksupport.com/documents/JVRSE_what_is_it1.pdf

Zhang, T. (2016). Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål? Søkelys på arbeidslivet, 33, 45-65. doi:https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-03 20 s.

Sum: 1293 sider

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ 100 sider selvvalgte bidrag til pensumlista. (For eksempel kapitler fra bøker eller artikler - godkjennes før eksamen).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anbefalt litteratur:

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2018) (ikke publisert): Kvalitetsveileder for Jobbspesialisten (Legges i Canvas) (10s).

Corbiere, Marc, Patrizia Villotti, Tania Lecomte, Gary R. Bond, Alain Lesage og Elliot M. Goldner. 2014. "Work accommodations and natural supports for maintaining employment." Psychiatric Rehabilitation Journal, 37 (2): 90–98. (8 s.)

Education and Culture DG. 2012. Supported Employment for people in disadvantaged situations. Position Paper. Brussel: Supported Employment Working for All/Leonardo da Vinci Partnership. (16 s.)

Education and Culture DG. 2012. Supported Employment for people in disadvantaged situations. Traning Case Studies. Brussel: Supported Employment Working for All/Leonardo da Vinci Partnership. (31 s.)

Haug, Erna, B.E. Nilsen, E. Tangnæs og K.M. Paulsen (2017): «Supported Employment, veileder for NAV-kontor» Fredrikstad HIØ 2017. (19s).
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/Relatert+informasjon/_attachment/479392?_download=true&_ts=15af60600e8

Haug, Erna, B.E. Nilsen, E. Tangnæs og K.M. Paulsen (2017): Supported Employment. Veileder for NAV-kontor. Vedlegg 1 til Kunnksapsbeskrivelsen fra KLAR-prosjektet.
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/Relatert+informasjon/_attachment/479392?_download=true&_ts=15af60600e8

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (2015). Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2015 s. 1 – 36 (35s).
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2015/rapport_2015_12_trening_arbeidsmarkedstiltak.pdf 

Ramsdal, H., C. Bjørkquist, M. Fineide, E. Haug og G. V. Hansen (2018). TIDLIG UTE OG TETT PÅ. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet “Ned med sykefraværet, IA-ledelse 2.0” TIDLIG UTE OG TETT PÅ. Høgskolen i Østfold, Oppdragsrapport 2018:1. (82s).
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2491532/Hefte1-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jobb og videre studier

Arbeidsinkludering er et politisk satsningsområde. Arbeids- og velferdsforvaltningen retter seg nå mot å øke mulighetene for at flere brukere med sammensatte bistandsbehov kan få nye muligheter i arbeidslivet. Supported Employment er en metodikk spesielt rettet mot arbeidsinkludering for disse brukerne, med et klart mål om å «komme raskt ut i arbeid». Denne kompetansen kan være etterspurt både i NAV-kontorene i arbeidsmarkedsbedrifter og andre tiltaksbedrifter.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Terje Grøndahl 16. mai 2018

Studieplanen er revidert

Studieleder Nita Ørmen 9. april 2019.

Studieplanen gjelder for

VÅR 2020

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Avdeling for helse og velferd, studieleder Nita Ørmen Fagansvarlig Erna Haug
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. jan. 2020 07:47:16