Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2017)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • har faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper som gir formell kompetanse i engelsk for undervisning i grunnskolen, 1.-7. trinn
 • har god kunnskap om Kunnskapsløftet, Læreplan i engelsk og Det felles europeiske rammeverket for språk
 • har god kunnskap om engelskfaget som skole- og forskningsfag samt fagets utvikling og plass i samfunnet
 • har god kunnskap om språklæringsteorier og metoder for barns språklæring
 • har kunnskap om begynneropplæringen i engelsk i et andrespråksperspektiv, overgangen til barnetrinnets siste del og overgangen til ungdomstrinnet
 • har god kunnskap om en helhetlig og tilpasset språkopplæring og faktorer som bidrar til å utvikle et språkfremmende læringsmiljø
 • har god kunnskap om vurderingsformer, vurderingsverktøy og kartleggingsverktøy som fremmer språkutvikling
 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk, utviklingen av dets rolle som kontaktspråk og noen varianter av engelsk
 • har god kunnskap om ulike typer tekster, kildebruk og kulturelle konvensjoner for språkbruk
 • har god kunnskap om de grunnleggende ferdighetene: Å kunne lese og Å kunne skrive
 • har kunnskap om digitale læringsressurser
 • har kunnskap om kultur, samfunnsliv og litteratur i engelskspråklige land i et fler-/interkulturelt perspektiv
 • har kunnskap om metoder for utviklingsarbeid i klasserommet og har verktøy for å møte endringer i språkopplæringen
 • har innsikt i nyere forskning, utviklingsarbeid og faglitteratur innenfor språkopplæring
 • har kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan undervise i engelsk i tråd med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk
 • kan kommunisere sikkert og funksjonelt på engelsk, være en god språkmodell og tilpasse språket til ulike situasjoner og målgrupper
 • kan legge til rette for en helhetlig opplæring i engelsk og skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas
 • kan analysere og tilrettelegge engelskspråklige tekster for barn, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
 • kan utøve en helhetlig og læringsfremmende veilednings- og vurderingspraksis
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis, ta i bruk ny kunnskap og være en aktiv pådriver i fagfellesskapet
 • kan gjennomføre utviklingsarbeid i eget klasserom og slik anvende teori, faglitteratur og forskning innenfor fagfeltet
 • kan være en aktiv bruker av bibliotekets tjenester og ressurser i studiet og undervisningspraksisen

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan anvende faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helthetlig engelskopplæring i tråd med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk
 • kan utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier
 • kan utvise selvstendighet og evne til analyse av og refleksjon over egen undervisningspraksis og slik ha beredskap for å vurdere og ta i bruk ny kunnskap
 • kan videreutvikle egen språklig kompetanse
 • kan bidra til fagfellesskapet med faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant teori, faglitteratur og forskning innenfor språklæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 02:10:12