Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden/delvis nettbasert, deltid.

Kontakt

Studieveileder: Miriam Henriksen

Telefon: +47 696 08 093

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Berit Grønn og fagansvarlig Astrid Kure

Studieplan for Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) (2021–2022)

Informasjon om studiet

Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025, Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn (2018), og St.meld. nr. 28, Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet (2015-2016).

Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk i grunnskolen, 5.-10. trinn, og som har 30 studiepoeng i engelsk.

Studieplanen er utformet i tråd med Kunnskapsløftet (2020), både Overordnet del og Læreplan i engelsk. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært. Studiet bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Det fokuseres på muntlig og skriftlig språkferdighetstrening, videreutvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse, refleksjon over egen undervisningspraksis og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter fullført studium har kandidaten:

• kunnskap om Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk, med vekt på engelsk som sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling

• språklige, faglige og fagdidaktiske kunnskaper som gir formell kompetanse i engelsk for undervisning i grunnskolen, 5.-10. trinn

• god kunnskap om engelskfaget som skole- og forskningsfag samt fagets utvikling og plass i samfunnet

• god kunnskap om språklæringsteorier, flerspråklighet, metoder og prinsipper for barn og unges språklæring

• kunnskap om barn og unges språklæring i engelsk, overgangen mellom barne- og ungdomstrinn og overgangen ungdomstrinn og videregående skole

• god kunnskap om en helhetlig og tilpasset språkopplæring samt faktorer som bidrar til å utvikle et språkfremmende læringsmiljø med vekt på tverrfaglighet og dybdelæring

• god kunnskap om elevveiledning, vurderingsformer og vurderingsverktøy som fremmer språkutvikling

• kunnskap om engelsk som verdensspråk, utviklingen av dets rolle som kontaktspråk og noen varianter av engelsk

• god kunnskap om ulike engelskspråklige tekster, kildebruk og kulturelle konvensjoner for språkbruk

• god kunnskap om de grunnleggende ferdighetene Å kunne skrive og Å kunne lese

• kunnskap om integrering av digitale ressurser i språklæringsprosesser

• kunnskap om kultur, samfunnsliv og litteratur i den engelskspråklige verden i et interkulturelt perspektiv

• kunnskap om hvordan Læreplan i engelsk gir ramme for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid i klasserommet og verktøy for å møte endringer i språkopplæringen

• kunnskap om ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon, kulturelle konvensjoner for språkbruk samt kritisk og reflektert bruk av kilder

• innsikt i relevant faglitteratur, forskning og utviklingsarbeid og innenfor språklæring

• innsikt i metoder for refleksjon over egen undervisningspraksis

• kunnskap om hvordan Læreplanen i engelsk gir ramme for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid

• kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser

 

FERDIGHETER

Etter fullført studium kan kandidaten:

• undervise i engelsk i tråd med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk med vekt på kjerneelementene

• anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk

• kommunisere sikkert og funksjonelt på engelsk tilpasset formål, mottaker og situasjon samt være en god språkmodell for sine elever

• legge til rette for en helhetlig og tilpasset opplæring i engelsk og skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas

• legge til rette for dybdelæring i engelskopplæringen

• analysere og tilrettelegge engelskspråklige tekster for barn og unge, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekster

• legge til rette for at arbeid med tverrfaglige temaer bidrar til å utvikle den enkelte elevs forståelse av engelsk som både verdensspråk og danningsfag

• utøve en helhetlig og læringsfremmende veilednings- og vurderingspraksis

• reflektere over egen undervisningspraksis, ta i bruk ny kunnskap og være en aktiv pådriver i fagfellesskapet

• gjennomføre utviklingsarbeid i eget klasserom og slik anvende teori, faglitteratur og forskning innenfor fagfeltet

• være en aktiv bruker av bibliotekets tjenester og ressurser i studiet og undervisningspraksisen

 

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført studium kan kandidaten:

• anvende faglige, språklige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helthetlig engelskopplæring i samsvar med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk

• utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk på 5.-10. trinn ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier

• utvise selvstendighet og evne til analyse av og refleksjon over egen undervisningspraksis samt ta i bruk ny kunnskap

• videreutvikle egen språklig kompetanse og tekstkompetanse

• bidra til fagfellesskapet med ny faglig og fagdidaktisk kunnskap samt nyere forskning innenfor språklæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass

Opptak

Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova,
og inkludert eller i tillegg Engelsk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på mellom-/ungdomstrinnet i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester:
SFVSPR515 : Språklærer og profesjonsutøver (15 studiepoeng)
SFVKSL515: Kultur, samfunn og litteratur i den engelskspråklige verden (15 studiepoeng)

Emnene kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at Engelsk SFVSPR515 tas før SFVKSL515.

Engelsk 2: 5.-10. trinn bygger på Engelsk for lærere 1, 5.-10. trinn - Språklæreren. Studiet kan også tas av lærere som tidligere har oppnådd kompetanse i engelsk tilsvarende 30 studiepoeng.

Engelsk 2: 5.-10. trinn legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en trygg og kompetent lærer i engelsk.

Studiet legger til rette for en helhetlig engelskopplæring innenfor rammene Kunnskapsløftet gir. Grunnleggende ferdigheter, kjerneelementer, tverrfaglige temaer, dybdelæring, tilpasset opplæring, vurdering og profesjonsfaglig digital kompetanse er integrerte komponenter i studiet. Gjennom hele studiet legges det stor vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetsstrening og på utvikling av fagdidaktisk kompetanse og kritisk refleksjon.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er delvis organisert som samlinger og delvis nettbasert. Det er 3 samlinger à 2-3 dager per semester lagt til studiested Halden ved Høgskolen i Østfold. I den nettbaserte delen av studiet benyttes høgskolens læringsplattform. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning vil også benyttes. Selvstudium er en sentral arbeidsform, både individuelt og som samarbeid.

I tillegg til samlinger er selvstudium, individuelt og i grupper, en viktig læringsform. Utprøving av tilegnet kunnskap i klasserommet med egne elever står sentralt sammen med erfaringsdeling og presentasjoner for medstudenter og kolleger ved egen arbeidsplass. Det legges vekt på å skape et læringsmiljø der studentene kan samarbeide og slik bli aktive bidragsytere i et faglig fellesskap.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være levert innen angitte frister og være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, se den enkelte emnebeskrivelse.

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Eksamen
Begge emnene har arbeidskrav som forutsetning for sluttvurdering og avsluttes med individuell vurdering. Det benyttes varierte eksamensformer, se de enkelte emnebeskrivelsene. Det benyttes karakter på en skala fra A - F.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses om fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet. Lærere som tar denne videreutdanningen bør undervise i engelsk parallelt med studiet, eventuelt ha slik tilgang.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Studiet er i seg selv internasjonalt orientert ved sitt fokus på andre kulturer og interkulturell kompetanse, dessuten bidrar kunnskap om språk og kommunikasjon til internasjonalisering. I tillegg er et studieopphold i England en del av studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Studieopphold i utlandet

Som en del av studiet inngår et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Høgskolen i Østfold betaler studieavgiften for den enkelte student ved Det norske studiesenteret.

Jobb og videre studier

Engelsk 2: 5.-10. trinn, og Engelsk 1: 5.-10. trinn innenfor Kompetanse for kvalitet gir til sammen 60 studiepoeng i faget. Dette gir grunnlag for videre fordypning og mulighet for masterstudier i engelsk.

I grunnskolen etterspørres lærere med formell kompetanse i engelsk.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende dekan Sverre Vesterhus, 09.01.2017

Studieplanen er revidert

Studieleder Berit Grønn 15.12.2020

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for studieåret 2021-2022.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 22:22:39