Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2015)

Studiets oppbygging og innhold

Emnet Sosiale- og emosjonelle vansker 1 består av:

Tema 1: Resiliensperspektivet

 •    Risiko- og beskyttende faktorer           

 
Tema 2: Sosialt kompetanseperspektiv

 • Teoretisk bakgrunn
 • Sammenheng mellom sosial kompetanse, problematferd og skolefaglig
  kompetanse
 • Praktisk bruk av sosial kompetanse i barnehager, skoler og institusjoner.
 • Forskning på perspektivet. Hva virker på hvilke elever?

 
Tema 3: Evidensbaserte metoder i arbeidet med alvorlige atferdsproblemer

 • Teoretisk bakgrunn og implementering
 • Gjennomgang av aktuelle metoder som: PALS, PMTO, MST og
  Webster-Stratton

 
Tema 4: Nettverksarbeid

 • Utviklingsøkologi
 • Tverrfaglig samarbeid med barnevern, PPT, BUPP
 • Indirekte- og direkte intervensjon som nettverkskartlegging
  og nettverksmøter

Organisering og læringsformer

Undervisning på kveldstid. Arbeidsformene i studiet veksler mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, feltarbeid, skriving av tekster, erfaringsutvikling og diskusjoner i plenum.

Arbeidskrav
Følgende arbeidskrav er knyttet til emnet:

 • Obligatorisk deltakelse på forelesninger og seminar (80 %)
 • Skrive et fagboksammendrag (individuelt)
 • Levere fagessay fra sos. em. feltet (gruppeoppgave).
 • Muntlig presentasjon av fagessay i plenum.

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen må arbeidskravene være levert og godkjent senest 3 uker før eksamen.

Praksis

Det er ikke praksisopplæring knyttet til emnet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen.
På bakgrunn av gitte temaer (3 uker før innleveringsfrist) skal det skrives en fagtekst på 4500 ord ( +/- 10 %). Alle hjelpemidler tillatt.

Besvarelsen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det benyttes gradert karakterskala fra A - F, der A er beste og E er dårligste bestått karakter. F er ikke bestått.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 22.mai 2015. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

-Arnesen, A., Meek-Hansen W, Ogden, T. & Sørlie, M.-A. (2014) Positiv læringsstøtte. Hele skolen med. Oslo: Universitetsforlaget (233 sider)

-Bø, I. (2012) Barnet og de andre. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 1, 6, 7, 8, 9) ca. 100 sider

-Elliott, S.N. & Gresham, F.M. (2011) Undervisning i sosiale ferdigheter - En håndbok. Oslo: Kommuneforlaget. (190 sider)

-Drugli, M.B. (2013) Atferdsvansker hos barn. Evidensbasert kunnskap og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (200s.)

-Ogden, T. (2015) Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Gyldendal akademisk (Kap. 1, 2, 6,  8 - 9) 122 sider

-Olsen, M.I. & Traavik, K.M. (2010) Resiliens i skolen. Bergen: Fagbokforlaget (205 sider)

-Webster-Stratton, C. (2013) Utrolige småbarn. En veileder til småbarnets oppdagelsesferd i livet  Oslo: Gyldendal akademisk (250 sider)

Ca 1300 sider

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 03:59:13