Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 1-7 trinn (30 studiepoeng) (2016–2017)

Informasjon om studiet

Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning og er utformet i tråd med Kunnskapsløftet. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Regning som grunnleggende ferdighet er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene får kunnskap om hvordan elevene kan utvikle regning i faget. Studiet skal bevisstgjøre barnetrinnlærere i å reflektere faglig og didaktisk rundt den grunnleggende ferdigheten regning i sine fag.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten    

- har kunnskap om god regneopplæring i ulike fag ut fra fagenes egenart og på fagenes premisser

- har kunnskap om elevenes regneferdigheter i ulike fag og hvordan regneferdigheter kan utvikles

- har undervisningskunnskap knyttet til regneferdigheter, regning som grunnleggende ferdighet og elevers læring

- har kunnskap om ressurslærerrollen og lærende organisasjoner

 

FERDIGHETER

Studenten

- kan tilrettelegge for utvikling av regning som grunnleggende ferdighet i elevenes opplæring i ulike fag, også tverrfaglig, forankret i praksis, styringsdokumenter og forskning

- har ferdigheter innen organisasjonsutvikling

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

- har forståelse for regningens betydning som allmenndannende og dens samspill med alle skolefag

- er bevisst på hvordan regning kan legges opp på fagets premisser ut fra fagets egenart

- kan være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

 

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på barnetrinnet.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner som kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at Emne 1- Regning som ferdighet tas før Emne 2- Utvikling av regneferdighet og arbeid med nasjonale prøver.

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Det er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à 2 dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling.

Læringsplattformen Fronter benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer.

Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må i henhold til opptakskravet undervise på barnetrinnet parallelt med studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Tilbakemelding underveis

I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Vurdering

Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen

I Emne 1 vil det være muntlig eksamensform med utgangspunkt i emnets innhold.

I Emne 2 vil vurderingen både innbefatte en skriftlig individuell oppgave og et muntlig gruppeframlegg.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Se emnebeskrivelser.

Jobb og videre studier

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i den grunnleggende ferdigheten regning i alle fag. Læreren kan bli ressursperson knyttet til regning som grunnleggende ferdighet i alle fag ved en barneskole.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Studieleder/prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen 18. januar 2015

Studieplanen er revidert

Studieleder/prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen 7. januar 2016

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for studieåret 2016 - 2017
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:32:38