Programmet tar ikke opp nye studenter

Programmering i skolen 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettstudium
Åpner for søking:
1. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer i undervisningsstilling i grunnskolen? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for å undervise i programmering i grunnskolen?

Som student på videreutdanning i Programmering i skolen 1: 1.-10.trinn, vil du få innsikt i flere blokkbaserte og tekstbaserte programmeringsspråk,  bruk og forståelse av grunnleggende prinsipper innen programmering, og kjenne til hovedprinsippene i hvordan en datamaskin er konstruert og fungerer.

Studiet er nybegynneropplæring, men vil sikre at studentene får nødvendige ferdigheter, kunnskap og kompetanse til å undervise i programmering som valgfag på ungdomstrinnet Studentene skal kunne reflektere over hvordan programmering og koding kan arbeides med tverrfaglig knyttet til faglige tema, f.eks. ved å innføre «kodetimer» i ulike fag og på ulike trinn (1.-.10.). De skal også ha forståelse for hvordan digitalisering endrer samfunnet, og hvordan dette har betydning for skolens mål og verdier.

Studiet er nettbasert og består av to emner; Introduksjon til programmering i skolen og Programmering i skolen. Hvert av emnene er på 7,5 studiepoeng. Studiet organiseres som et 100 % fleksibelt nettstudium, hvor all undervisning, innleveringer og tilbakemeldinger skjer digitalt i læringsplattformen Canvas, men med organisert fremdriftsplan. I tillegg er det lagt opp til gode støttefunksjoner, veiledning og formativ tilbakemelding på alle oppgaver for å sikre at studentene gjennomfører studiet.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no

 

Elektronisk søknadsskjema for videreutdanning for lærere vil være tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider fra 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars 2018.  Før registrering av søknad bør du i samråd med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Lovpålagt personlig avgift til Studentsamskipnaden Østfold kr 370, materialavgift kr 220, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på kr 10. Totalt kr 600 vil påløpe per semester.

Kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og lignende dekkes av skoleeier.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Jarl Hagen og høgskolelektor Magnus Nohr, Avdeling for lærerutdanning