Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2018–2019)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er nettbasert og består av to emner; Introduksjon til programmering i skolen og Programmering i skolen. Hvert av emnene er på 7,5 studiepoeng.

Studiet er nybegynneropplæring, men vil sikre at studentene får nødvendige ferdigheter, kunnskap og kompetanse til å undervise i programmering som valgfag på ungdomstrinnet Studentene skal kunne reflektere over hvordan programmering og koding kan arbeides med tverrfaglig knyttet til faglige tema, f.eks. ved å innføre «kodetimer» i ulike fag og på ulike trinn (1.-.10.). De skal også ha forståelse for hvordan digitalisering endrer samfunnet, og hvordan dette har betydning for skolens mål og verdier.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet organiseres som et 100 % fleksibelt nettstudium, hvor all undervisning, innleveringer og tilbakemeldinger skjer digitalt i læringsplattformen Canvas, men med organisert fremdriftsplan. I tillegg er det lagt opp til gode støttefunksjoner, veiledning og formativ tilbakemelding på alle oppgaver for å sikre at studentene gjennomfører studiet.

 
Arbeidskrav og vurderingsformer
Til hvert emne tilhører arbeidskrav som må være godkjente før studentene kan framstille seg til eksamen. I begge emnene gis det veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.


Eksamen
Studentene møter praktiske programmeringsoppgaver i begge emner. Det benyttes både bokstavkarakterer A-F og Bestått/Ikke bestått. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det vil bli vist til aktuelle forskningsartikler knyttet til tema.

Internasjonalisering

Studiets utforming og karakter bærer internasjonalt preg i form av dets «programmeringsspråk». Deler av litteraturen i emnet Programmering i skolen er på engelsk. 

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene.

  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.
  •  I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse. 

Studiemodell

Høst 2018

Obl. emner

  • LSKPROG118 Introduksjon til programmering i skolen 7.5 stp

Vår 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:13:19