Jobb og videre studier (2019–2020)

Studiet gir deg nødvendig kunnskap om matematikkfagets innhold, og om overgangene fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn. Å forstå matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet er helt nødvendig for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever. Yrkesmulightene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i matematikk.

Dersom du ønsker mer utdanning i matematikk, er det institusjonen du søker opptak til som vurderer om du er kvalifisert, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses. Studiet gir barnehage-/førskolelærere nødvendig kompetanse for å undervise i matematikk på trinn 1.-4. innenfor 1.-7.trinn.

For mer informasjon om krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet, se forskrift til opplæringslova § 14-2. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 07:43:23