Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2019–2020)

Studiet gir deg nødvendig kunnskap om matematikkfagets innhold, og om overgangene fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn. Å forstå matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet er helt nødvendig for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever. Yrkesmulightene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i matematikk.

Dersom du ønsker mer utdanning i matematikk, er det institusjonen du søker opptak til som vurderer om du er kvalifisert, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses. Studiet gir barnehage-/førskolelærere nødvendig kompetanse for å undervise i matematikk på trinn 1.-4. innenfor 1.-7.trinn.

For mer informasjon om krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet, se forskrift til opplæringslova § 14-2. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. mai 2020 04:37:02