Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15. studiepoeng og går over to semestre.

Det matematikkfaglige arbeidet vil være sentrert omkring barnetrinnets matematikk, spesielt geometri og måling. I tillegg skal studentene tilegne seg kunnskap innenfor statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetsregning. Der inngår:

• Egenskaper ved to- og tre-dimensjonale figurer
• Overgang fra sammenlikning til måling, enheter og sammenheng mellom enheter
• Avbildninger og symmetri med passer og geometriprogram
• Omkrets, areal og volum
• Beregning av sider og vinkler i trekanter ved Pytagoras setning og formlikhet
• Ulike statistiske fremstillinger, ulike statistiske mål og betydningen av dem
• Kombinatorikk: Bruk av multiplikasjonsprinsippet i enkle oppgaver relevante for mellomtrinnet
• Enkel sannsynlighetsregning knyttet til spill

Dette knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning, til det å forstå og beskrive barns måter å bruke matematikk på, og til barns utvikling av matematisk forståelse.

Det matematikk-didaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, reflektere over og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse. Fagmetodiske problemstillinger inngår som en viktig del av studiet, som det å bruke og drøfte ulike læringsmiljøer, undervisningsmetoder, hjelpemidler, lærebøker. Der inngår:

• Kommunikasjon i matematikk, ulike modeller, språk av 1. og 2. orden
• Å uttrykke seg muntlig og skriftlig i matematikk: Å begrunne, argumentere og utføre enkle bevis innenfor geometri
• Overgang fra barnehage til skole og fra barneskole til ungdomsskole innenfor de relevante fagområdene
• Vurdering
• Problemløsning og undersøkende virksomhet
•Ulike oppgavetyper
• Bruk av digitale verktøy

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er organisert med med syv samlingsdager hvert semester. Det benyttes elektronisk læringsplattform. Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring.

En vesentlig del av læringen er knyttet til erfaringsdeling og relasjonskompetanse. Slike ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med blant annet medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen.

Arbeidskrav
Det vil bli utdelt arbeidskrav etter hver samling. Oppgavene er knyttet til faglige og didaktiske tema, og inkluderer drøfting av erfaringer i etterkant av utprøving av ny faglig og didaktisk kunnskap i faget opp mot teorien i studiet. Det vil også bli lagt opp til kunnskapsdeling i eget kollegium. Pedagogisk bruk av IKT i undervisningen vil også være tema i noen av arbeidskravene, samt regneoppgaver.

Arbeidskravene rettes av medstudenter, faglærer eller av studentene selv, etter løsningsforslag laget av faglærer.

Arbeidskravene skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen
Muntlig, individuell eksamen på ca. 30 minutter.
Studenten eksamineres i to ulike tema. Det gis ingen forberedelsestid.
Tillatt hjelpemiddel: Ingen
Det benyttes bokstavkarakter på en skala A-F.
Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Studiet legger opp til praksisnærhet. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til grunnskolen i studietiden. Studentene skal gjennomføre observasjon og utprøving av undervisningsopplegg mellom samlingene, slik at opplegg og teorier som blir belyst i studiet, kan bli prøvd ut med elever og drøftet ut fra teori i etterkant.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet

Internasjonalisering

Studiet ivaretar det internasjonale perspektivet ved å inkludere internasjonal litteratur, samt ved at fagpersoner har undervisnings- og utdanningsbakgrunn fra utenlandske utdanningsinstitusjoner. Internasjonale erfaringer og kunnskaper blir trukket inn i studiet og konkretisert i forbindelse med undervisningen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 1.juni 2019. Med forbehold om endringer før studiestart.

Botten, G. (2016): Matematikk med mening: mening for alle. Bergen: Caspar forlag.

Solem,I.H. Alseth,B. og Nordberg,G. (2018): Tall og tanke. Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn Oslo:Gyldendal Akademisk .

Solem,I.H. Alseth,B.,. Eriksen, E. og Smestad,B. (2017): Tall og tanke 2. Matematikkundervisning på 5. til 7. trinn Oslo:Gyldendal Akademisk .

Grevholm, B. (red.), (2013): Matematikkundervisning 1-7. Cappelen Damm Akademisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juni 2020 04:38:16