Jobb og videre studier (2021–2022)

Norsk 1: 1.-7. trinn. Språk og litteratur (15 studiepoeng) er det andre av to studieemner innen videreutdanning i norskfaget for førskolelærere (Kompetanse for kvalitet). Denne videreutdanningen gir barnehage- /førskolelærere nødvendig kompetanse (30 stp) for å undervise i norsk på trinn 1-4 etter dagens krav.

Dersom du ønsker mer utdanning i norsk, er det institusjonen du søker opptak til som vurderer om du er kvalifisert, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

For mer informasjon om krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet se forskrift til opplæringslova § 14-2.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:10