Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2015)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Karriereveiledning er spesialisert veiledning rettet mot karrierevalgsituasjoner som bl.a. valg av skole/studium, valg av jobb, bytte av jobb, tilpasninger i jobb og tilbakeføring til jobb. Karriereveiledning er en viktig del av fremtidens arbeidsmåte innenfor felter som driver med tilbakeføring til arbeid (attføring) og arbeid med å tilrettelegge for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Vi har plukket ut de områdene som er mest sentrale når det gjelder karriereveiledning til dette bruk. Studiet tilbyr innføring og opplæring i systematisert tilnærming til karriereveiledning basert på de mest anvendte og utbredte teorier innenfor feltet.

Organisering og læringsformer

Det gjennomføres dagsamlinger over seks dager, med undervisning i karriereteorier, veiledning og bruk av karriereveiledningsverktøy.

Den første samlingen går over tre dager med undervisning i sentrale fagområder, herunder konstruktivistrisk karriereveiledning samt opplæring og trening i bruk av veiledningsverktøyet  Structured Career Interview (SCI)

Den neste samlingen inneholder opplæring i interessefeltet, valgstrategier og det nettbaserte karrierevalgverktøyet Work Interest Explorer (WIE).

Den siste samlingen går over to dager og inneholder gjennomgang  av karriereferdighetsperspektivet og sentrale karriereteorier i dagens karriereveiledning og i et historisk perspektiv.

Etter siste fellessamling skal studentene:

    • gjennomføre karriereveiledning med minst tre forskjellige arbeidssøkere
    • skrive to individuelle skriftlige refleksjonsnotater, med utgangspunkt i karriereveiledningene med arbeidssøkere
    • drøfte aktuelle problemstillinger i gruppe

Arbeidskrav
Studenten skal levere to refleksjonsnotater (se over) innen nærmere angitt frist.
Refleksjonsnotatene må være godkjent av faglærer senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt tilbakemelding på arbeidskravene.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Eksamensbesvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor. Besvarelsen vurderes på skalaen A-F, der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 12.02.2015. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Holland, John L. (1997). Making Vocational Choices. Psychological Assessment Resources (s. Kap 1-4 (s1-s72) og Kap 9 (s193-s217), Lastes ned (96s).

Højdal, Libeth; Poulsen, Lene: (2007) Karrierevalg. Teorier om valg og valgprosesser. Forlaget Studie&Erhverv AS, ISBN:978-87-7791-246-7. Hele boken 330 s.

Gravås, Tonje Foosnæs ; Ingjerd Espolin Gaarder  (2011) Karriereveiledning. Universitetsforlaget,  ISBN: 9788215014043: 192 sider. Redusere sideantall her

Svendsrud, Arne; (2015) Karriereveiledning - I et karrierelæringsperspektiv. Universitetsforlaget. 250 sider.

 

Aktuell tilvalgslitteratur:

Listen inneholder manualer til karriereveiledningverktøyene det gis opplæring i og andre artikler som de kan supplere kjernepensum med:

Grinde, Eva: Moro, Mystikk og penger i kassen(2014) Dagens næringsliv / dn.no. http://www.dn.no/jobbledelse/2014/08/17/2052/Endelig-mandag/moro-mystikk-og-penger-i-kassen

Svendsrud, Arne (2006) Manual , SCI-A Karriereverktøy DA (Lastes ned) (23s)

Svendsrud, Arne (2009) Manual , SCI-S, Karriereverktøy DA  (Lastes ned) (21s)

Svendsrud, Arne (2009) Manual , Jobpics.  (Lastes ned)  (25s)

Svendsrud, Arne, Hagerup Nina (2010) Manual, Work Interest Explorer, Karriereverktøy DA . (Lastes ned) (50s)

Svendsrud, Arne, Hagerup Nina (2011) Arven etter Frank Parsons , Artikkel i Rådgivernytt nr 3&4. (Lastes ned) (10s)

Svendsrud, Arne (2009) Om testbruk i karriereveiledning, Artikkel i Rådgivernytt nr 3. (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2009) Interesseteorier og bruk av interesseverktøy, Hollands teori om yrkespersonlighet, Artikkel i Rådgivernytt nr 4. (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2010) Interesseverktøy tilgjengelig på det norske markedet, Artikkel i Rådgivernytt nr 1. (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2010) Personlighet og verdier, Teorier og noen verktøy i Norge, Artikkel i Rådgivernytt nr 2. (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2014) Opplæring i valgstrategier som virkemiddel mot frafall og feilvalg , Artikkel i Rådgivernytt nr. 2 (Lastes ned)

Svendsrud, Arne (2014) Hvordan bruke karriereinformasjon? Veilederforum.no:  http://veilederforum.no/content/hvordan-bruke-karriereinformasjon (Lastes ned)

Studiemodell

Høst 2015

Vår 2016

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:12:04