Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bestemmes av oppdragsgiver.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Karriereveiledning (10 studiepoeng) (Vår 2012)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium i samarbeid mellom Senter for kompetanseutvikling (SKUT) ved Høgskolen i Østfold og Bransjeforeningen Attføringsbedriftene. SKUT har ansvaret for at studiet ligger på høgskolenivå, og Attføringsbedriftene har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Studentene har etter endt studium

 • grunnleggende kunnskap om karrieveiledningens mest sentrale områder, slik som arbeid med biografiske data, interesser, personlige egenskaper, verdier og karriereveiledning etter kognitive prinsipper. 
 • utviklet god teoretisk forståelse for sentrale områder innen karriereveiledning. 
 • utviklet gode ferdigheter i praktisk karriereveiledning basert på teoriene i studiet.
 • kompetanse til å sette sentrale områder inn i en overordnet karriereveiledningsmodell.
 • kompetanse til å beherske metodikk for å praktisere karriereveiledning med vekt på personlig refleksjon og vurdering i forhold til yrkes- og utdanningsvalg, inklusiv bruk av veiledningsverktøy.
 • Opptak

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det forutsettes at studentene har relevante veiledningsoppgaver i sitt daglige arbeid.

  Oppbygging og gjennomføring

  Innhold og oppbygging av studiet

  Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

  Karriereveiledning er spesialisert veiledning rettet mot karrierevalgsituasjoner som bl.a. bytte av jobb, tilpasninger i jobb og tilbakeføring til jobb. Karriereveiledning er en viktig del av fremtidens arbeidsmåte innenfor felter som driver med tilbakeføring til arbeid (attføring) og arbeid med å tilrettelegge for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Vi har plukket ut de områdene som er mest sentrale når det gjelder karriereveiledning til dette bruk. Studiet tilbyr innføring og opplæring i systematisert tilnærming til karriereveiledning basert på de mest anvendte og utbredte teorier innenfor feltet.

  Organisering og læringsformer


  Det gjennomføres fem dagsamlinger med undervisning og bruk av testverktøy. Den første samlingen går over tre dager med undervisning i sentrale fagområder, samt opplæring og trening i bruk av veiledningsverktøyet SCI-A.

  Den neste samlingen er over to dager og inneholder gjennomgang og trening i bruk av interesseverktøyene Jobpics og andre interesseverktøy, samt en gjennomgang av et bredere utvalg karriereveiledningsteorier.

  Mellom fellessamlingene skal studentene

  • gjennomføre karriereveiledning med minst tre forskjellige arbeidssøkere

  • skrive to individuelle skriftlige refleksjonsnotater, med utgangspunkt i karriereveiledningene med arbeidssøkere

  • drøfte aktuelle problemstillinger i gruppe

  Arbeidskrav
  Studenten skal levere to refleksjonsnotater (se over) innen nærmere angitt frist, og refleksjonsnotatene må godkjennes av faglærer senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

  Evaluering av studiet

  For at vi skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengig av studentenes tilbakemelding. Studentene skal derfor ved slutten av semesteret evaluere studiet på skjema fra SKUT.

  Tilbakemelding underveis

  Det blir gitt tilbakemelding på arbeidskravene.

  Vurdering

  Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

   

  Eksamensbesvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor. Besvarelsen vurderes på skalaen A-F, der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

  Litteratur

  Berthelsen, Preben (2001): Personlighetspsykologi, Trækteori. Frydenlund Grafisk. (s20-s29) I kompendium (9s). Sendes pr e-post.
  Gravås, Tonje Foosnæs; Ingjerd Espolin Gaarder (2011): Karriereveiledning. Universitetsforlaget,  ISBN: 9788215014043: 192s.
  Holland, John L. (1997): Making Vocational Choices. Psychological Assessment Resources. Kap 1-4 (s1-s72) og Kap 9 (s193-s217), I kompendium (96s). Sendes pr e-post.
  Højdal, Libeth; Poulsen, Lene (2007): Karrierevalg. Teorier om valg og valgprosesser. Forlaget Studie&Erhverv AS, ISBN:978-87-7791-246-7. Hele boken 330s.
  Svendsrud, Arne (2006): Manual, SCI-A Karriereverktøy DA,I kompendium (23s). Sendes pr e-post.
  Svendsrud, Arne (2009): Manual, SCI-S, Karriereverktøy DA, I kompendium (21s). ?Sendes pr e-post.
  Svendsrud, Arne (2009): Manual, Jobpics. I kompendium (25s). Sendes pr e-post.
  Svendsrud, Arne, Hagerup Nina (2010): Manual, Work Interest Explorer, Karriereverktøy DA. I kompendium (50s). Sendes pr e-post.
  Svendsrud, Arne, Hagerup Nina (2011): Arven etter Frank Parsons, Artikkel i Rådgivernytt nr 3&4. I kompendium (10s). Sendes pr e-post.
  Svendsrud, Arne (2009): Om testbruk i karriereveiledning, Artikkel i Rådgivernytt nr 3. I kompendium. Sendes pr e-post. 
  Svendsrud, Arne (2009): Interesseteorier og bruk av interesseverktøy, Hollands teori om yrkespersonlighet, Artikkel i Rådgivernytt nr 4. I
  kompendium. Sendes pr e-post.
  Svendsrud, Arne (2010): Interesseverktøy tilgjengelig på det norske markedet, Artikkel i Rådgivernytt nr 1. I kompendium. Sendes pr e-post.
  Svendsrud, Arne (2010): Personlighet og verdier, Teorier og noen verktøy i Norge, Artikkel i Rådgivernytt nr 2. I kompendium. Sendes pr e-post.

  Det tas forbehold om endringer.

  ?

  Jobb og videre studier

  Videre utdanning kan være andre studier som Attføringsbedriftene har i samarbeid med Høgskolen i Østfold eller høgskolestudier i karriereveiledning. Yrkesmulighetene er gode innenfor attføringsbedriftene eller NAV.

  Studieplanen er godkjent og revidert

  Studieplanen er godkjent

  dekan Eystein Arntzen 15. april 2009

  Studieplanen er revidert

  studieleder Olav Kolstad, 05.03.2012

  Studieplanen gjelder for

  Studieplanen gjelder for studiestart våren 2012.

  Studiemodell

  Vår 2012

  Emner, Karriereveiledning

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 04:20:59