Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2018–2019)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som gir en innføring i grunnleggende pedagogisk/didaktisk tenking:

Grunnleggende pedagogikk:

 • Teorier om læring og læringspsykologi
 • Teorier om sosialisering
 • Utviklingspsykologi
 • Teorier om motivasjon
 • Samspill og kommunikasjonsteori

Pedagogiske institusjoners oppgave og funksjon:

 • Pedagogisk filosofi og etikk
 • Den felleskulturelle skolen
 • Organisasjonsforståelse

Grunnleggende didaktikk:

 • Læreplananalyse
 • Planlegging og tilrettelegging for undervisning og læring
 • Undervisnings-/opplæringsmetoder
 • Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre og er organisert med fire helgesamlinger pr. semester. Samlingene vil hovedsaklig være forelesninger. Vi anbefaler studentene å organisere seg i kollokviegrupper der problemstillinger fra pensum skal drøftes.

Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.


Arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av gruppeoppgave med konkret problemstilling knyttet til læringsteori eller sosialiseringsteori

 • Individuell fagtekst med didaktisk tema

 • Deltakelse i undervisningen med minst 80 %

Faglærer gir nærmere retningslinjer for oppgavene og det vil bli gitt tilbakemelding på arbeidskrav av faglærer i løpet av studiet.

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Studentene får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav.


Eksamen:
Individuell skriftlig eksamen, 6 timer
Eksamen avholdes i vårsemesterets eksamensperiode.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Karakterskala A-F.
Intern og ekstern sensor.


Plagiatkontroll
:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet. I løpet av studiet gjennomfører studenten arbeidskrav og veiledning, og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver på faget vil bli ivaretatt gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. Etter hvert semester evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.06.2018

Bergkastet, I.; Dahl, L. og Hansen, K. A. (2009). Elvenes læringsmiljø - lærerens muligheter: en praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (191 s.)

 

Dypedahl, M.; Myklevold, G. A.; Sørmo, D.; Jensen, M. S. og Bøhn, H. (2016). Livet som lærer. Oslo: Gyldendal akademisk. (203 s.)

 

Imsen, Gunn (2016): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget AS. (570 s.)

 

Imsen, Gunn (2014): Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5.utg. Oslo: Universitetsforlaget AS. (528 s.)

 

Ohnstad, Frøydis O. (2015): Profesjonsetikk i skolen. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. (156 s.)

 

Røys H.; Gjøsund P. og Huseby R. (2007): Didaktikk i skolen. N. W. Damm & Sønn. (200 s.)

 

Solerød, Erling (2012): Pedagogiske grunntanker. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget AS: (250 s.)

Studiemodell

Høst 2018

Emner, Pedagogikk - grunnleggende enhet

Vår 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:15:04